Valtuustoaloite, ulkoiluvaatetuksen tarjoaminen päiväkotien työntekijöille

HEL 2020-001929
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 241 §

Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jaana Pelkonen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että osana hyvää työnantajapolitiikkaa kaupunki voisi tarjota päiväkotien henkilöstölle Helsingin brändin mukaiset ulkoiluvaatteet. Aloitteen mukaan ulkoilu säällä kuin säällä on olennainen osa lasten päiväkotipäivää ja myös henkilökunnalla on oltava tähän oikeanlaiset varusteet. Aloitteessa todetaan, että kunnolliset ulkoiluvarusteet ovat henkilökunnalle iso investointi, vaikka työvaatekustannukset voi joissain tapauksista vähentää verotuksessa. Aloitteessa ehdotetaan, että yhtenäinen vaatetus ei olisi pakollinen, mutta kaupunki hankkisi yhtenäiset vaatteet niitä toivoville. Ulkoiluvaatteet olisi aloitteen mukaan sekä hyvä henkilöstöetu että tukisi työssä viihtymistä. Hankintaa toteutettaessa pitäisi huomioida henkilöstön toiveet ja tuotteiden kestävyys.

Kaupunginhallitus pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen kehittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä mutta katsoo, että tarkoituksenmukaisimmat keinot tulee arvioida kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja sen perusteella osana budjettiprosessia.

Virka- ja työpuvuista ja suojavaatetuksesta on määräykset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 2 §:ssä. Jos työnantaja velvoittaa viranhaltijan/työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista virka-/työpukua tai määriteltyä suojavaatetusta, työnantajan tulee lähtökohtaisesti hankkia ja huoltaa tällainen puku tai vaatetus.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ei ole velvoitettu käyttämään työssään tiettyä määriteltyä vaatetusta. Näin ollen ulkoiluvaatteiden tarjoamisessa varhaiskasvatuksen henkilöstölle olisi kysymys erillisestä henkilöstöedusta.

Ulkoiluvaatteiden hankinta henkilöstöetuna olisi hankalaa käytännön näkökulmasta, koska vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden vaihtelun johdosta ulkovaatteita tulisi olla useita erilaisia. Myös henkilöstön vaihtuvuus ja lyhytaikaisten sijaisten määrä aiheuttaisivat haastetta ulkoiluvaate-edun toteuttamisessa. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen palveluksessa olevia päiväkotien työntekijöitä on noin 4 800 pois lukien lyhytaikaiset sijaiset. Pelkästään kaupungin brändin mukaisen (logolla varustettu / laadukas) kuoritakin hinta olisi 40 - 88 euroa kappale. Näin ollen jo kuoritakin kustannusvaikutus olisi kertahankintana varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta välillä 192 000 - 422 400 euroa. Kun sopivaa vaatetusta hankittaisiin eri vuodenaikoihin ja sääolosuhteisiin olisi kustannus moninkertainen.

Hallinnollinen lisätyö huomioon ottaen ulkovaatetuksen hankkimista päiväkotien työntekijöille ei voida pitää perusteltuna, tavanomaisena eikä työnantajalle aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen myöskään kohtuullisena. Henkilöstöetujen kokonaisuutta tulee tarkastella ja kehittää kaupunkitasoisesti. Verotuksen näkökulmasta (tuloverolain 69 §) saajalleen verovapaasta tavanomaisesta henkilökuntaedusta on kyse vain tilanteissa, joissa etu on tavanomainen ja kohtuullinen sekä kaikkien kyseeseen tulevien työntekijöiden käytettävissä heidän niin halutessaan.

Hallintosäännön 30 luku 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 601

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jaana Pelkosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Uusi kappale päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen jälkeen:

"Kaupunginhallitus pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen kehittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä mutta katsoo, että tarkoituksenmukaisimmat keinot tulee arvioida kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja sen perusteella osana budjettiprosessia."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi