Valtuustoaloite, HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 567 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Jokerikorttelin rakennuttajien kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke ja rakennus purettiin. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Tilajärjestelyjen avulla pääkonttoritoiminnot kyettiin sijoittamaan Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Asiasta on saatu Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pääkonttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimistotiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitilatoimistoihin.

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virkkeen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi