Valtuustoaloite, HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 305 §

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Jokerikorttelin rakennuttajien kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke ja rakennus purettiin. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Tilajärjestelyjen avulla pääkonttoritoiminnot kyettiin sijoittamaan Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Asiasta on saatu Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 283

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 261

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pääkonttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimistotiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitilatoimistoihin.

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virkkeen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi