Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko, 19.2.2020, Tapaninkylä

HEL 2020-002662
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen asuinrakennuksen vaurioista Rimpisuontiellä vuonna 2020

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen rakennusvauriosta, koska Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta toiminnasta, josta saadun selvityksen mukaan ei ole todettu aiheutuneen sivulliselle vahinkoa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myöhemmin Stara) korvaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinrakennuksen rakennevauriot osoitteessa *********** saadun korjauskustannusarvion mukaan yhteensä 15.475,00 euroa ilman askarteluhuoneen seinän halkeaman korjausta sekä mahdollisia lisätöitä ja -tarvikkeita. Hakemus liitteineen saapui Helsingin kaupungin kirjaamoon 2.3.2020.

Hakijan mukaan Staran vuonna 2019 aikana tekemien kadunperusparannuksen yhteydessä suoritettujen töiden aiheuttamana hakijan asunnon pesuhuoneesta on osa seinälaatoista irronnut sekä toiselle puolelle askarteluhuoneen seinään on ilmennyt halkeama. Hakemuksen mukaan vauriot ovat ilmenneet Staran Takalantiellä käynnissä olevan kadun ja kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä ja ne havaittiin 19.2.2020. Hakijan mukaan Staran tekemät katutyöt ovat aiheuttaneet voimakasta tärinää heidän rakennukseensa ja edellä kerrotut vauriot ovat hakemuksen mukaan aiheutuneet tästä. Kyseinen asuinrakennus on paaluperusteinen ja sen ulkoseinät rapattua betoniharkkoa.

Sittemmin hakija on ilmoittanut 8. maaliskuuta 2020 sähköpostiviestissään Helsingin kaupungin kirjaamoon, että yläkerran wc -tilojen seinässä oli ilmennyt lisävahinkoa.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt perusparannustöitä sekä rakentanut uusia katuja kyseisellä Maatullin alueella vuosina 2018-2019. Stara on tehnyt kaivuutöitä Takalantien eteläisen puolen jalkakäytävällä kaivamalla sen auki noin metrin syvyydeltä. Välille Takalanrinne – Lähdeniityntie on rakennettu uusi kaukolämpölinja ajalla 12.12.2019 – 25.2.2020. Jalkakäytävän kohdalle on tässä yhteydessä myös vaihdettu rakennekerrokset. Mitään tämän laajempia toimenpiteitä kohteen läheisyydessä ei vielä ollut tehty.

Finnrock Consulting Oy:n toimesta kohteessa 6.3.2018 tehdyn alkukatselmuksen mukaan halkeamia po. asuinrakennuksessa oli todettu jo katselmuksessa. Vauriokatselmuksessa 25.2.2020 ilmenneiden pesuhuoneen laattojen irtoaminen ja seinän halkeaman todennäköinen alkuperä ilmenee kyseisestä pöytäkirjasta. Pitkäkestoisessa työssä käytetään rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010 nimisen julkaisun mukaisia ohjearvoja tärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Kohteen lähellä Takalantien toisella puolella Salotie 2:sta (etäisyys kohteeseen eli Rimpisuontie 1b:hen 58 metriä) oli tehty tärinämittauksia työn aikana. Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity mittauspisteessä tammikuun 1. päivästä ja helmikuun 25. päivän välisenä aikana, jolloin heilahdusnopeus oli 1,3 mm/s. Suunnittelijan määrittelemä tärinän raja-arvo on 4,25 mm/s, joka on alhaisempi kuin RIL-253 mukainen raja-arvo 7,5 mm/s kyseiselle kiinteistölle. Tämä suurin mitattu arvo on siis 31 prosenttia alle sallitun ohjearvon.

Toinen mittari, joka sijaitsi Takalantie 13:sta (etäisyys 52 metriä kohteeseen) antoi maksimi

heilahdusnopeudeksi 1,9 mm/s. Mittari sijaitsi neljän merin päässä kaivuutöistä, lähemmäksi sitä ei voitu asentaa. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan 45 prosenttia alle suunnittelijan määrittelemästä alhaisemmasta sallitusta ohjearvosta. Tärinämittarit kalibroidaan säännöllisin väliajoin mistä myös löytyvät liitteissä olevat dokumentit.

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. Mikäli rakennevaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, vaaranvastuu on kiinteistön omistajalla. Huomioitavaa on myös se, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting Oy toteaa 25.2.2020 päivätyssä vauriokatselmuspöytäkirjassa, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välinen syy-yhteys ei ole todennäköinen.

Edellä kerrotun perusteella katsomme, että Stara ei ole teettänyt hakijan asuinrakennuksen läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheutua vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana. Asiassa tehdyn mittaustuloksiin perustuvan selvityksen perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta väitetyn vahingon aiheuttajan ja vahingon välisen syy-yhteyden puuttuessa.

Alkukatselmuksessa jo toista vuotta sitten havaittu omakotitalon rakenteissa tapahtunutta elämistä. Rakennuksen osalta on selvitetty, että esitettyjen vikaantumisten ja työmaan tärinöiden välillä ei voida todeta syy-yhteyttä, pikemmin kyseessä on tavanomainen rakennuksen rakenteiden hidas eläminen sekä todetut työvirheet hakijan asunnon märkätilan laatta-asennuksissa.

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Alkukatselmus
3. Vauriokatselmusmuistio
4. Kuvat ja kustannusarvio
5. Tärinämittaustulokset ja mittauspisteet
6. Kalibrointitodistukset
7. Lisätietoja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.