Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko, 19.2.2020, Tapaninkylä

HEL 2020-002662
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 53 §

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 18.3.2020 § 11

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Esitys

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan tekemästä päätöksestä 18.3.2020 11 § koskien korvausvaatimusta asuinrakennuksen vaurioista ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Johtokunnan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Käsittely

Timo Martiskainen: Lisään esityksen perusteluihin viimeisen kappaleen seuraavasti:

"Hakija on toimittanut kirjaamoon oikaisuvaatimuksen täydennyksen 11.5.2020 (liite 2). Täydennys ei kuitenkaan tuo lisänäyttöä tai tietoa jonka perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota."

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Korvauksenhakija on 19.3.2020 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 18.3.2020 11 §, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan korvaushakemuksen. Hakijan alkuperäinen korvausvaatimus oli yhteensä arvion mukaan 15.475,00 euroa sekä lisäksi mahdollisista lisätöistä aiheutuvat kulut.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Alkuperäisen hakemuksen mukaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen (myöhemmin Stara) vuonna 2019 aikana tekemien kadunperusparannuksen yhteydessä suoritettujen töiden aiheuttamana hakijan asunnon pesuhuoneesta on osa seinälaatoista irronnut sekä toiselle puolelle askarteluhuoneen seinään on ilmennyt halkeama. Hakemuksen mukaan vauriot ovat ilmenneet Staran Takalantiellä käynnissä olevan kadun ja kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä ja ne havaittiin 19.2.2020. Hakijan mukaan Staran tekemät katutyöt ovat aiheuttaneet voimakasta tärinää heidän rakennukseensa ja edellä kerrotut vauriot ovat hakemuksen mukaan aiheutuneet tästä. Kyseinen asuinrakennus on paaluperusteinen ja sen ulkoseinät rapattua betoniharkkoa.

Sittemmin hakija on ilmoittanut 8. maaliskuuta 2020 sähköpostiviestissään Helsingin kaupungin kirjaamoon, että yläkerran wc -tilojen seinässä oli ilmennyt lisävahinkoja.

Hakija on vaatinut Staraa korvaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinrakennuksen rakennevauriot saadun korjauskustannusarvion mukaan yhteensä 15.475,00 euroa ilman askarteluhuoneen seinän halkeaman korjausta sekä mahdollisia lisätöitä ja -tarvikkeita. Alkuperäinen hakemus liitteineen oli saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 2.3.2020.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Staraa korvaamaan asuinrakennuksensa vaurioista aiheutuvat kulut alkuperäisen hakemuksensa mukaan.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt perusparannustöitä sekä rakentanut uusia katuja kyseisellä Maatullin alueella vuosina 2018-2019. Stara on tehnyt kaivuutöitä Takalantien eteläisen puolen jalkakäytävällä kaivamalla sen auki noin metrin syvyydeltä. Välille Takalanrinne – Lähdeniityntie on rakennettu uusi kaukolämpölinja ajalla 12.12.2019 – 25.2.2020. Jalkakäytävän kohdalle on tässä yhteydessä myös vaihdettu rakennekerrokset. Mitään tämän laajempia toimenpiteitä kohteen läheisyydessä ei vielä ollut tehty.

Finnrock Consulting Oy:n toimesta kohteessa 6.3.2018 tehdyn alkukatselmuksen mukaan halkeamia po. asuinrakennuksessa oli todettu jo katselmuksessa. Vauriokatselmuksessa 25.2.2020 ilmenneiden pesuhuoneen laattojen irtoaminen ja seinän halkeaman todennäköinen alkuperä ilmenee kyseisestä pöytäkirjasta. Pitkäkestoisessa työssä käytetään rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010 nimisen julkaisun mukaisia ohjearvoja tärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Kohteen lähellä Takalantien toisella puolella Salotie 2:sta (etäisyys kohteeseen eli ********** 58 metriä) oli tehty tärinämittauksia työn aikana. Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity mittauspisteessä tammikuun 1. päivästä ja helmikuun 25. päivän välisenä aikana, jolloin heilahdusnopeus oli 1,3 mm/s. Suunnittelijan määrittelemä tärinän raja-arvo on 4,25 mm/s, joka on alhaisempi kuin RIL-253 mukainen raja-arvo 7,5 mm/s kyseiselle kiinteistölle. Suurin mitattu tärinäarvo on siis vain 31 % suunnittelijan määrittämästä raja-arvosta.

Toinen mittari, joka sijaitsi Takalantie 13:sta antoi maksimiheilahdusnopeudeksi 1,9 mm/s. Mittari sijaitsi lähimmillään neljän (4) metrin päässä kaivuutöistä ja hakijan asuinrakennuksesta 52 metriä. Lähemmäksi kaivuutöitä mittaria ei voitu asentaa. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan 45 prosenttia suunnittelijan määrittelemästä alhaisemmasta sallitusta ohjearvosta.

Tärinämittarit kalibroidaan säännöllisin väliajoin mistä myös löytyvät liitteissä olevat dokumentit.

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. Mikäli rakennevaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, vaaranvastuu on kiinteistön omistajalla. Huomioitavaa on myös se, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting Oy toteaa 25.2.2020 päivätyssä vauriokatselmuspöytäkirjassa, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välinen syy-yhteys ei ole todennäköinen.

Alkukatselmuksessa oli jo toista vuotta sitten havaittu vuonna 2005 valmistuneen omakotitalon rakenteissa tapahtunutta elämistä. Rakennuksen osalta on siten selvitetty, että esitettyjen vikaantumisten ja työmaan tärinöiden välillä ei voida todeta syy-yhteyttä, pikemmin kyseessä on tavanomainen rakennuksen rakenteiden hidas eläminen sekä todetut työvirheet hakijan asunnon märkätilan laatta-asennuksissa.

Edellä kerrotun perusteella katsomme, että Stara ei ole teettänyt hakijan asuinrakennuksen läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheutua vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Asiassa tehdyn alkukatselmuksen ja mittaustuloksiin perustuvan selvityksen perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syy-yhteyden puuttuessa syntynyt korvausvastuuta väitetystä vahingosta ko. omakotitalossa.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Sulje

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 18.03.2020 § 11

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätietojen antaja

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 0931037833

hannu.halkola@hel.fi

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: 0931039626

juham.lahti@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus
2. Oikaisuvaatimus 19.3.2020, täydennys 11.5.2020
3. Vahingonkorvausvaatimus
4. Alkukatselmus
5. Vauriokatselmusmuistio
6. Kuvat ja kustannusarvio
7. Tärinämittaustulokset ja mittauspisteet
8. Kalibrointitodistukset
9. Lisätietoja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.