Nuuksiokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002924
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 34 §

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Nuuksiokeskus Oy:n hallituksen jäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajana kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Risto Heikkisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuuksiokeskus Oy

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus -nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuksion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy -niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määriteltyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen hallituksen jäsen Arto Hiltunen on jäämässä eläkkeelle.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Risto Heikkinen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi