Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti, työavain KYMP-03-21-20

HEL 2020-003300
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 457 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 9.6.2020 (§ 335) koskien kaupungingeodeetin viran täyttämistä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** tekemän oikaisuvaatimuksen lautakunnan 9.6.2020 tekemästä (§ 355) kaupungingeodeetin viran täyttöä koskevasta päätöksestä.

Virkaan valittu täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Valittu henkilö on huomioon ottaen koulutus ja työkokemus sekä haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella tehty kokonaisarviointi hakijoista ko. tehtävään soveltuvin. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

********** oikaisuvaatimus on liitteenä 1 ja sen täydennys liitteenä 2. Hakuilmoitus on liitteenä 3 ja hakijat kaupungingeodeetin virkaan liitteenä 4. Virkaan valitun hakemus on liitteenä 5 ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus liitteenä 6.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020 (§ 355) päättänyt valita kaupungingeodeetin virkaan 1.8.2020 lukien diplomi-insinööri Tiina Talvitien.

Päätökseen on liitetty kuntalain oikaisuvaatimusohjeet.

Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1. momentin mukaisesti hakea päätökseen oikaisua. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa 30.6.2020. Siinä vaaditaan, että lautakunnan päätös kumottaisiin ja virkaan valittaisiin tekniikan lisensiaatti **********

Perusteena oikaisuvaatimukselle on viranhakijoiden yhdenvertainen kohtelu valintamenettelyssä käytännössä osoitetun hakuilmoituksessa ilmoitetun useamman vuoden julkishallinnon esimies- ja johtamiskokemus huomioiminen.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 13.3.-30.4.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Duunitorilla, LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virassa edellytetään useamman vuoden esimies- ja johtamiskokemusta. Hakuilmoituksen mukaan virkaan etsittiin henkilöä, jolla on useamman vuoden kokemus suurehkon asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja palvelualueen tehtäväkentästä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot muun muassa työskentelyyn asiakkaiden kanssa. Lisäksi eduksi luetaan kokemus muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä sekä arvostetaan julkishallinnon kokemusta.

Kaupunkimittauspalvelut vastaa kiinteistönmuodostuksesta, sitovista tonttijaoista, kiinteistörekisterin pidosta, kaupungin kartastotehtävistä, kaavoitusmittauksista, paikkatietotehtävistä sekä toimintaansa liittyvistä tietopalveluista. Kaupungingeodeetti suunnittelee, seuraa ja valvoo johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 9.6.2020 (§ 335) on vertailtu kaikkia haastatteluun kutsuttujen viiden hakijan ansioita lyhyesti suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusehtoihin ja muihin seikkoihin nähden, joista katsotaan olevan etua viran menestyksekkään hoitamisen kannalta. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitu viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä ammatillisia valmiuksia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Kaupungingeodeetin virkaa haki hakuajan kuluessa yhdeksän henkilöä, joista yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä.

Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella ********** Tiina Talvitie ********** Hakijoita haastattelivat 13.-14.5.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Tiina Talvitie ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 19.-20.5.2020.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin Tiina Talvitie ja ********** Heitä haastattelivat 27.5.2020 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

********** vaatii 30.6.2020 tekemässään oikaisuvaatimuksessa, että lautakunnan päätös kumottaisiin ja hänet valittaisiin kaupungingeodeetin virkaan.

Hänen mielestään perusteena oikaisuvaatimukselle on viranhakijoiden yhdenvertainen kohtelu valintamenettelyssä käytännössä osoitetun hakuilmoituksessa ilmoitetun useamman vuoden julkishallinnon esimies- ja johtamiskokemuksen huomioiminen.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tälle harkintavallalle asettavat rajoja perustuslain mukaiset virkanimitysperusteet ja laissa erikseen säädetyt syrjintäkiellot.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014), jonka 3 luvun 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan perustuslain nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatua ja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 9.6.2020 (§ 335) on vertailtu kaikkia haastatteluun kutsuttujen viiden hakijan ansioita suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusehtoihin ja muihin seikkoihin nähden, joista katsotaan olevan etua viran menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Kaupunkiympäristölautakunta on valintapäätöksessään perustellut, että hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella

Tiina Talvitie on kaupungingeodeetin viran kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Lisäksi hän on viran hoitamiseen parhaiten soveltuva henkilö.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Virassa edellytetään useamman vuoden esimies- ja johtamiskokemusta.

Kaikilla haastatteluun kutsutuilla täyttyi viran kelpoisuusehdot.

Tiina Talvitiellä esimies- ja johtamiskokemusta on noin 10 vuotta, ********** yli 20 vuotta, ********** noin 25 vuotta, ********** noin 7,5 vuotta ja ********** noin 12 vuotta. ********** esimies- ja johtamiskokemusta on noin 15 vuotta.

Virkaan etsittiin henkilöä, jolla on myös useamman vuoden kokemus suurehkon asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja palvelualueen tehtäväkentästä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot muun muassa työskentelyyn asiakkaiden kanssa. Lisäksi eduksi luettiin kokemus muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä sekä arvostetaan julkishallinnon kokemusta.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa kaupunkimittauspalvelun tehtävä koko kaupungissa, toimialalla ja palvelukokonaisuudessa kaupungingeodeetin roolista käsin.

Hakijoiden ansioita on vertailtu yhdenvertaisin periaattein ja Tiina Talvitie on katsottu kokonaisarvion perusteella kelpoisista hakijoista perustuslain virkanimitysperusteet huomioiden virkaan sopivimmaksi henkilöksi. Valintaa puoltaa pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista johtamistehtävistä ja hyvä kokemus palvelualueen tehtäväkentästä. Valitun vahvuutena ovat strateginen ja valmentava johtamisote sekä erinomainen kokemus muutosjohtamisesta ja asiakaslähtöisten toimintatapojen uudistamisesta. Hänellä on ollut keskeinen rooli digitalisaation edistämisessä, kehittämisessä sekä digitaalisten mallien ja työvälineiden käyttöönotossa eri organisaatioissa. Erityistä kokemusta hänellä on rakennuttamisen ja kiinteistöjen tietomalleista, paikkatiedoista ja sovelluskehitysprojekteista.

Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat erinomaisen kokemuksen lisäksi hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä uudistava ja kehittävä työote. Hän on verkostoitunut alan kehittämis- ja puhujaverkostoihin sekä oppilaitoksiin. Valitun toiminnassa näkyy näkemyksellisen ja innostavan johtamisotteen lisäksi kyky hahmottaa kaupunkimittauspalvelu osana koko kaupunkiympäristön ja kaupungin palveluja, mikä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Tiina Talvitietä on edellä mainitut seikat huomioiden pidettävä arvioiduista kärkihakijoista tehtävään soveltuvimpana. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla joku toinen hakija olisi katsottava valittua hakijaa kokonaisarvion perusteella ansioituneemmaksi ja sopivimmaksi virkaan nähden. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella voisi todeta kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen olevan lainvastainen tai hakijoita syrjivä. Viranhaltijoita on kohdeltu päätösprosessissa yhdenvertaisesti kokonaisarviointia tehtäessä. Esimies- ja johtamiskokemuksen näkökulmasta kaikilla kärkihakijoilla on ollut virassa edellytetty useamman vuoden esimies- ja johtamiskokemus.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 9.6.2020 valita kaupungingeodeetin virkaan Tiina Talvitien 1.8.2020 lukien. Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä virkavalinnasta ei ole perusteltua syytä muuttaa tai kumota. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 355

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti valita diplomi-insinööri Tiina Talvitien palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetin virkaan 1.7.2020 lukien 6 095,49 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valitun kanssa sovitaan erikseen virantoimitusvelvollisuuden alkamispäivä.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaan kuuluu (6) kuukauden koeaika.

07.04.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.09.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 30.6.2020
2. Oikaisuvaatimus 30.6.2020, täydennys 1.7.2020
4. Hakijayhteenveto KYMP-03-21-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
5. Hakemus virkaan valittu, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
6. Hakemus oikaisuvaatimuksen tekijä, henkilöreksisteri julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.