Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, työavain KYMP-03-22-20

HEL 2020-003309
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 356 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelupäällikönviran täyttäminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti valita VTM Mirka Saarholman palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelupäällikön virkaan 1.8.2020 lukien 6 647,06 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valitun kanssa sovitaan erikseen virantoimitusvelvollisuuden alkamispäivä.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaan kuuluu (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta myönsi 3.3.2020 asukas- ja yrityspalvelupäällikölle eron 1.5.2020 lukien.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luku 1 § ja 23 luku 1 §) mukaan toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta ja virkaan vaadittavasta kelpoisuudesta.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 13.3.-30.4.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Duunitorilla, LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintasäännön mukaan asukas- ja yrityspalvelut vastaa asunnonvälityksestä ja muusta toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, asumisen viranomaispalveluista sekä yleisten alueiden käytön ohjauksesta ja valvonnasta.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö suunnittelee, seuraa ja valvoo johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virassa edellytetään vähintään viiden vuoden esimies- ja johtamiskokemusta. Hakuilmoituksen mukaan virkaan etsittiin henkilöä, jolla on useamman vuoden kokemus suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja vastuulle kuuluvan palvelualueen tehtäväkentästä. Tärkeänä pidettiin myös vahvaa tuntumaa pääkaupunkiseudun asunto- ja elinkeinopolitiikkaan. Eduksi luetaan kokemus muutosten läpiviemisestä, organisaation kehittämisestä sekä palvelumuotoiluosaamisesta. Lisäksi arvostetaan julkishallinnon kokemusta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä, joista viisi ei täyttänyt
kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella ********** Haastattelun suorittivat 14.-18.5.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 20.-25.5.2020.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat 2.6.2020 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Asukas- ja yrityspalvelupäällikön tehtävässä korostuu palvelun tulos- ja tavoiteorientoitunut johtaminen ja kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä verkostoyhteistyö.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa asukas- ja yrityspalveluiden tehtävä koko kaupungissa, toimialalla ja palvelukokonaisuudessa asukas- ja yrityspalvelupäällikön roolista käsin.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on asukas- ja yrityspalvelupäällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa puoltaa hyvä ja monipuolinen kokemus erilaisista johtamistehtävistä, kattava kokemus palvelualueen tehtäväkentästä ja julkishallinnosta sekä vahva pääkaupunkiseudun asumis- ja elinkeinopolitiikan tuntemus.

Valittu on työskennellyt viimeiset 12 vuotta asukas- ja yrityspalvelujen parissa kahdessa eri Helsingin kaupungin toiminnossa (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka ja Rakennusvalvontavirasto). Hänellä on hyvä perehtyneisyys asukas- ja yrityspalvelujen toimintaan sekä toiminnan merkitykseen osana Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Kokemusta hänellä on linjajohdon ja matriisioganisaation johtamisesta yhteensä noin seitsemän vuotta.

Valitulla on monipuolista näyttöä palvelunsa tuloksellisesta kehittämistyöstä. Hänellä on ollut keskeinen rooli mm. Hekan ja kaupunkiympäristötoimialan yhteisenä hankintarenkaana hankittavan asiakkuuden- ja vuokraustoiminnan hallinnan järjestelmän parissa. Hänellä on myös vahva palvelumuotoilun osaaminen ja runsaasti kokemusta sen hyödyntämisestä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi.

Hänen vahvuutenaan on dynaaminen ja asioihin paneutuva sekä ratkaisukeskeinen, mutta samalla ihmisläheinen johtamisote. Hän hahmottaa hyvin laaja-alaisia kokonaisuuksia ja kommunikoi niistä erittäin selkeällä ja sujuvalla tavalla. Hänellä on laajat yhteistyöverkostot, joita hän hyödyntää ja joissa hän on tottunut viestimään sujuvasti erilaisia kanavia hyödyntäen.

Valitulla on aikaisempaa kokemusta toimintakulttuurin muuttamisesta asiakaslähtöisemmäksi. Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat monipuolisen viestintä- ja kehittämisosaamisen lisäksi hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja argumentointitaidot sekä uudistava ja kehittävä työskentelyote, mikä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto_KYMP-03-22-20_henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijan hakemuksen korjaus, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.