Valtuustoaloite, henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

HEL 2020-003313
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 561 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Outi Alanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin pelastuslaitoksen tulee parantaa ja turvata henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista niin, että pelastuslautakunnan tulisi valvoa henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön edustus varahenkilöineen pelastuslautakunnan kokouksiin tulisi tulla pysyväksi käytännöksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (29 luku 7 §) pelastuslautakunnan läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää pelastuslautakunnan osalta pelastuskomentaja. Kaupungin toimielimissä ei ole henkilöstön edustajia, vaan henkilöstön edustus ja osallistaminen tapahtuvat kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edustuksellisissa yhteistoimintaelimissä kaupunkitasolla sekä toimiala-, liikelaitos- ja virastotasolla.

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisesti neuvotellulla yhteistoimintasopimuksella on luotu rakenteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle. Yhteistoimintajärjestelmässä on yhdistetty sekä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, että työsuojelun yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat. Hyvin toimiva yhteistoiminta edistää luottamusta ja turvallisuuden kokemusta toimintaympäristössä, jossa tapahtuu paljon muutoksia.

Pelastuslaitoksessa on kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilöstötoimikunta, joka toimii edustuksellisena yhteistoimintaelimenä. Henkilöstötoimikunnassa työnantajaa edustavat organisaation johtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö. Henkilöstöä henkilöstötoimikunnassa edustavat pääsopijajärjestöjen nimeämät henkilöstön edustajat sekä työsuojeluvaltuutetut. Pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnassa käsitellään pelastuslaitoksen henkilöstöä ja palveluja koskevia yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoiminta-asioita kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtoryhmissä on mukana 1-2 henkilöstön edustajaa. Lisäksi kaupungilla on käytössä yhteistoimintavastaavajärjestelmä, jonka mukaan organisaatioihin on mahdollisuus valita henkilöstöstä yhteistoimintavastaavia. Järjestelmän käyttöönotosta päättää organisaation johtaja. Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi. Yhteistoimintavastaava toimii samalla työsuojeluasiamiehenä.

Vastaus on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnan tulee käsitellä ja seurata Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti muun muassa laajalti työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Pelastuslautakunnan tehtäviin kuuluvan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen seurannan osana on tarkoituksenmukaista, että lautakunnalle raportoidaan myös laitoksen työhyvinvoinnin tilasta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi