Valtuustoaloite, infotaulu Helsingin ainutlaatuisten kahden olympiakisakylän kunniaksi

HEL 2020-003314
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 262 §

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden olympiakisakylän kunniaksi

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mika Raatikainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan selvitettäväksi, voisiko kaupunki pystyttää infotaulun kahden olympiakisakylän kunniaksi Koskelantien ja Mäkelänkadun läheisyyteen.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 8.9.2020 viitaten, että Olympiakylän opastaulu voidaan toteuttaa yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginmuseon ja mahdollisten muiden tahojen kanssa määrärahojen puitteissa. Taulun pystytys tapahtunee vuoden 2021 aikana. Opastaulun paikka määritellään yhteistyössä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Käpylä-Seuran kanssa.

Kaupunginhallitus katsoo, että opastaulun pystyttämistä puoltaa olympiakisakylien merkitys sekä paikallisesti että valtakunnallisesti hyvin arvostettuina ja arvotettuina kulttuurihistoriallisesti merkittävinä alueina. Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja ovat merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Opastaulu tuo lisäinformaatiota aiemmin alueen asuintaloihin ja olympialaisten kisarakennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympialaisten muistolaattoihin. Ehdotettu opastaulu juhlistaa myös osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyttävää Käpylän kaupunginosaa.

Aloitteesta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, jotka molemmat puoltavat aloitteessa esitetyn opastaulun pystyttämistä. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 564

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 478

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta arvostaa sitä, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin ympäristöhistoriaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Kaupunkiympäristö on toteuttanut lukuisia opastauluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja yksityisten henkilöiden ja järjestötahojen kanssa.

Kalustelinjauksen ja Helsingin graafisen ilmeen mukaiset opastaulut lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja antavat Helsingin kaupungille ryhdikkään ja arvokkaan yleisilmeen

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmiudet opastaulun toteuttamiseen. Kyseisessä aloitteessa paras sisällöntuottajataho on Helsingin kaupunginmuseo. Kaupunkiympäristön toimialan rooli on opastaulun graafisen ilmeen viimeistely, käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä taulurungon tilaaminen ja pystytys.

Kaupunkiympäristö toteuttaa Olympiakylän opastaulun yhteistyössä kaupunginmuseon ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Taulun ylläpito, kuten mahdollisten töhryjen poisto, tilataan vuositilauksen yhteydessä Käpylän alueen viherylläpidon urakoitsijalta. Taulun paikka määritellään yhteistyössä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Käpylä Seuran kanssa. Ehdotettu opastaulu juhlistaa osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyttävää Käpylän kaupunginosaa. Se tuo myös lisäinformaatiota aiemmin asuintaloihin ja olympialaisten kisarakennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympialaisten muistolaattoihin.

Taulun asiasisällön tuotanto laitetaan pikaisesti alulle ja taulun pystytys tapahtunee vuoden 2021 aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2020 § 108

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttavana, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja muistotaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemusta ja ymmärrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perustaminen infotauluhankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Tärkeää on myös mahdollisimman varhainen yhteistyö kaikkien niiden toimijoiden kesken, joiden vastuulle valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvien Olympiakylän ja Kisakylän vaaliminen eri tavoin kuuluu.

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimialansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kuitenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli Käpylän Olympiakylän ja Kisakylän merkitystä ja tunnettuutta osana Helsingin olympialaisia halutaan olemassa olevaa merkitsemistapaa laajemmin tuoda esiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin tai -taulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa. Kookkaammat muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kaupungin maalla ja tällöin kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin muistomerkkien ympäristöjen hoidosta.

Helsingin olympialaisiin rakennetut kisakylät, nykyisin Olympiakylänä ja Kisakylänä tunnetut kokonaisuudet, on arvotettu valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi osana Olympiarakennusten kokonaisuutta. Olympiakylä ja Kisakylä ovat jo vuodesta 1993 kuuluneet myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kisakylän ja Olympiakylän kortteleihin on vahvistettu vuosina 2014 ja 2015 asemakaavat, joilla pyritään varmistamaan sekä kokonaisuuksiin kuuluvien rakennusten että niitä ympäröivien piha-alueiden ominaisluonteiden ja -piirteiden sekä arvojen säilyminen. Nämä Helsingin olympialaisiin rakennetut kisakylät ovat siten sekä paikallisesti että valtakunnallisesti hyvin arvostettuja ja arvotettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita. Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja ovat merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita.

Koskelantien alkupäähän sijoittuviin, Olympiakylän puolella osoitteessa Koskelantie 40 ja Kisakylän puolella osoitteessa Koskelantie 11, taloihin on vuonna 2002 kiinnitetty 35 cm x 16 cm kokoiset teräslaatat, joihin on kaiverrettu nimet Olympiakylä ja Kisakylä, alueiden rakennusvuodet ja suunnittelijoina toimineiden arkkitehtien nimet sekä taustakuvaksi olympiarenkaat. Tällä samalla laattatyypillä on tuolloin merkitty myös kaikki olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset. Voidaan todeta, että merkitsemistapa on hyvin hillitty ja rakennusten arkkitehtuuria kunnioittava. Kyseiset laatat kertovat alueiden historiasta osana Helsingin olympialaisia, mutta valtuustoaloitteen tarkoittamana infotauluna niitä ei ehkä aivan voida pitää.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi