Vuosilomat -ohje

HEL 2020-003921
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Vuosilomaohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen vuosilomaa koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuosilomaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja virka- ja työehtosopimuksia. Lisäksi on tehty teknisluontoisia muutoksia.

Päätös tullut nähtäväksi 25.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Mikko Rantala, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29992

mikko.rantala@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vuosilomaohje 25.3.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.