Yhtymäkokoukset vuonna 2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

HEL 2020-003929
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 35 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 24.4.2020 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 4 758 324,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

4. kannattamaan hallituksen esitystä,

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2019.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuoden 2019 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että Alviina Alametsälle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Alviina Alametsän tilalle valitaan Amanda Pasanen uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. kannattamaan hallituksen esitystä lainanottovaltuuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 24.4.2020. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2019, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta sekä lainanottovaltuuden myöntäminen toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 4,8 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 35,8 milj. euron alijäämään. Yleisen taloustilanteen hyvä kehitys, kustannustason alhaisuus, hyvin kehittyneet lipputulot ja säästöt operointikustannuksissa, saattoivat tuloksen talousarviossa arvioitua paremmaksi.

Toimintatuotot kasvoivat 2,8 % ja toimintakulut 3,8 % edellisestä vuodesta. Toimintatuotot olivat 10,6 milj. euroa (1,4 %) yli talousarvion. Toimintakate oli 13,0 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuotena. Toimintakuluista 54,4 % voitiin kattaa muilla toimintatuotoilla, kun tuottoihin ei lasketa jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia.

Lipputulot olivat yhteensä 383,1 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvioin 10,3 milj. eurolla (2,8%). Vuoden aikana siirryttiin uuteen vyöhykkeisiin perustuvaan tariffiin. Aikaisemman tariffin lipputulot olivat 127,3 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla (2,3 %). Vyöhykemallin tariffin lipputulot olivat 255,8 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 7,4 milj. eurolla (3 %). Talousarviossa vyöhykemalliin arvioitiin siirryttävän huhtikuun alussa, kun siihen siirryttiin 27.4.2019.

Kuntaosuudet olivat talousarvion mukaiset 348,1 milj. euroa ja toimintakuluista niillä voitiin kattaa 47,3 %.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat 514,6 milj. euroa (70 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 20,5 milj. euroa (3,8 %). Joukkoliikenteen kustannustaso nousi keskimäärin 1,3 % kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 2,9 %:n nousuun. Poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Vuosikate oli 13,5 milj. euroa, 6,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan HSL:n poistoja, jotka olivat yhteensä 18,3 milj. euroa.

Investointimenot olivat 11,1 milj. euroa.

Hallituksen jäsen Alviina Alametsä on pyytänyt 28.1.2020 eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista
2. Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo
3. Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.