Hankesuunnitelma, Konalan pelastusaseman uudisrakennus

HEL 2020-004039
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 691 §

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 400 000 eurolla. Hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta korotuksen jälkeen on 8 185 000 euroa huhtikuun 2021 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 § 395 Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 7 785 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankkeen kokonaishinnan korotuksen tarve johtuu rakennusalueen louheen poiston lisäkustannuksista. Tämä asia tuli ilmi vasta kun maanrakennustyöt ja pohjarakentamisen stabilointi aloitettiin. Myös hankkeen suunnittelukustannukset ovat kohonneet rakentamisen aikana.

Konalan pelastusaseman rakennushanke jouduttiin aloittamaan kesällä 2021 tavallista pienemmällä lisä- ja muutostyövarauksella, koska kaupungille oli asetettu uhkasakko pelastustoimen toimintavasteaikojen ylityksistä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen rakentamistyöt käynnistettiin kesäkuussa 2021 pohjarakennustöillä. Rakentamisen aikana on rakennusalueelta löytyneen louheen vuoksi jouduttu toteuttamaan tavanomaista suurempia maanrakennustöitä. Haastavat tonttiolosuhteet ovat lisänneet rakentamisen aikaista suunnittelutarvetta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut uhkasakon  
(5 000 000 euroa) 2.5.2019 pelastustoimen toimintavasteaikojen ylityksistä Helsingin kaupungille. Vaatimuksena on, että toimintavasteaikojen saattaminen hyväksytylle tasolle tapahtuu viiden vuoden kuluessa.

Konalan pelastusaseman urakka käynnistettiin kesällä 2021 sille varatulla hankehinnalla sisältäen alhaisemman lisä- ja muutostyövarauksen kuin oli vielä hankesuunnitteluvaiheessa arvioitu.

Konalan pelastusaseman uudisrakennushankkeelle on varattu 
5 230 000 euroa vuodelle 2021 talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa. Kustannusten ylitys 400 000 euroa rahoitetaan Kottby grundskolan (2821U20118) uudishankkeelle vuodelle 2022 varatusta määrärahasta. Kottbyn aikataulu on siirtynyt.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 19.07.2022 § 135

Päätös

Tekninen johtaja päätti esittää kaupunginhallitukselle Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen enimmäishinnan korottamista 400 000 euroa arvonlisäverottomana. Hankkeen kokonaishinta korotuksen jälkeen on 8 185 000 euroa arvonlisäverottomana, kustannustasossa 4/2021.

Päätöksen perustelut

Tiivistelmä

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankkeen kokonaishinnan korotuksen tarve johtuu rakennusalueen louheen poiston lisäkustannuksista. Tämä asia tuli ilmi vasta kun maanrakennustyöt ja pohjarakentamisen stabilointi aloitettiin. Myös hankkeen suunnittelukustannukset ovat kohonneet rakentamisen aikana.

Konalan pelastusaseman rakennushanke jouduttiin aloittamaan kesällä 2021 tavallista pienemällä lisä- ja muutostyövarauksella, koska Helsingin kaupunki oli saanut uhkasakkovaatimuksen koskien pelastustoimen toimintavasteaikojen ylityksistä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen rakentamistyöt on käynnistetty kesäkuussa 2021 pohjarakennus töillä. Rakentamisen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomaisten maanrakennustöiden lisääntyminen rakennusalueelta löytyneen louheen osalta. Haastavat tonttiolosuhteet ovat lisänneet rakentamisen aikaista suunnittelutarvetta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut uhkasakon  
(5 000 000 euroa) 2.5.2019 pelastustoimen toimintavasteaikojen ylityksistä Helsingin kaupungille. Vaatimuksena on, että toimintavasteaikojen saattaminen hyväksytylle tasolle tapahtuu 5 vuoden kuluessa siten, että päävelvoitteesta ¼ on saatettava hyväksytylle tasolle jokainen vuosi siten, että ensimmäinen neljännes on saavutettu 31.12.2020 mennessä.

Konalan pelastusaseman urakka käynnistettiin kesällä 2021 sille varatulla hankehinnalla sisältäen alhaisemman lisä- ja muutostyövarauksen kuin oli vielä hankesuunnitteluvaiheessa arvioitu.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa kustannustasossa huhtikuussa 2021.

Konalan pelastusaseman uudisrakennushankkeelle on varattu 
5 230 000 euroa vuodelle 2031 talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa. Kustannusten ylitys 400 000 euroa rahoitetaan Kottby grundskolan (2821U20118) uudishankkeelle vuodelle 2022 varatusta määrärahasta. Kottbyn aikataulu on siirtynyt.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 9.6.2022 § 65 oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat ajalle 1.7. – 24.8.2022 päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron (alv 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja oikeuttamaan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen@hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 43867

kalevi.hinkkanen@hel.fi

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 395

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen 3.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 272 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 § 48

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen 3.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 272 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 785 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua ja valmistelua odottamatta hankepäätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki@hel.fi

Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. 2821U31005 Konalan pelastusasema Uusi UKA kor 05042022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.