Hankinta, Urban Eco Islands-hankkeen polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteutustyö

HEL 2020-004178
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

URBAN ECO ISLANDS -hankkeen polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteutustyö

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti tilata Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta URBAN ECO ISLANDS –hankkeen Helsingin Vasikkasaaren virkistysalueen rakenteiden rakennusurakan perustuen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja Stara liikelaitoksen väliseen kumppanuussopimukseen. Hankinnan hinta-arvio on yhteensä 74 295 (alv 0%, sis. yleiskulun 12 %). Kustannukset maksetaan URBAN ECO ISLANDS –hankkeen kuluista sisäisen laskennan tunnisteella 1098063005 (rakennukset ja maa-alueet).

Päätöksen perustelut

Virkistysrakenteiden hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), koska hankinta tehdään Helsingin kaupungin omalta palveluntuottajalta. Tästä johtuen hankintaa ei myöskään kilpailuteta. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja Stara liikelaitoksen välisen kumppanuussopimuksen perusteella, URBAN ECO ISLANDS-hanke laatii sopimuksen Vasikkasaaren polku- ja levähdyspaikkarakenteiden toteuttamisesta vuoden 2020 aikana. Tämän menettelyn on hyväksynyt hankerahoittaja EU Interreg Central Baltic.

Stara liikelaitoksen käytöstä URBAN ECO ISLANDS -hankkeen virkistysrakenteidentoteutustyössä on todettu seuraavia etuja: (1) Työn toteuttajana Stara on voinut osallistua asiantuntijana ja vaikuttaa suunnittelutyöhön, jonka toteutti Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, (2) Staralla on aikaisempaa kokemusta vastaavasta rakennusurakasta Vasikkasaaressa ja näin ollen tuntemus saaren olosuhteista, ja (3) Rakennusajan jälkeinen huolto- ja ylläpitovastuu on helpompi toteuttaa saman rakennuttajan toimesta.

Toteutustyön kohde

Kyseessä on URBAN ECO ISLANDS –hankkeen hankesuunnitelmassa mainittu hankinta Helsingin Vasikkasaaren virkistysrakenteiden rakennuttamisesta.

Rakenteiden toteutustyö pitää sisällään seuraavien virkistysrakenteiden rakentamisen:

- Taukopaikka 15m2

- Maja

- Penkki

- Portaat 3kpl

- Opasteet

Ratkaisut tulevat palvelemaan saaren vierailijoita maisemaan sovitettuna ja ekologisesti kestävinä ratkaisuina. Hankinta maksetaan URBAN ECO ISLANDS –hankkeen budjetista todellisen toteuman mukaan jokaisen osakohteen valmistuttua ja tilaajan sen tarkastettua ja hyväksyttyä.

URBAN ECO ISLANDS –hankkeelle on myönnetty rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic ohjelman toimesta.

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Suomela, projektiasiantuntija, puhelin: 09 310 25212

maria.suomela@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Yhteistyösopimus Stara ja KYMP pääsopimus 20_6_2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.