Ryhmäaloite, FP, Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan

HEL 2020-004824
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 735 §

V 25.11.2020, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää 8.4.2020 tekemässään ryhmäaloitteessa viisi toimenpidettä, joihin Helsingin tulisi ryhtyä, jotta koronaviruksen vaikutuksia voidaan vähentää ja korjata. Aloitteessa ehdotetaan: ohjausryhmän perustamista tiedeyhteisön kanssa tuottamaan asiantuntijatietoa jälleenrakentamisen tueksi; selvityksen laatimista sulkemistoimien ihmisoikeusvaikutuksista Helsingissä sisältäen lapsi- ja sukupuolivaikutukset ja vaikutukset marginalisoituihin ryhmiin; sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimista; hyvinvointia tuottavien investointien aikaistamista ja lisäämistä sekä resurssien vahvistamista erityisesti lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä sekä järjestöjen tukemisessa; sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman sisällyttämistä keskeisenä osana vuoden 2021 talousarvion valmisteluun.

Koronapandemiasta on aiheutunut maailmanlaajuisesti erittäin vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Näiden kielteisten vaikutusten torjumiseksi ja yhteiskunnan toiminnan uudelleenrakentamista silmällä pitäen käynnistettiin toimet keväällä 2020 kaikilla kaupungin toimialoilla ja koko konsernissa. Jo maaliskuussa tehtiin pandemian torjunnan kannalta tärkeitä päätöksiä kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa.

Toimenpiteitä koronakriisistä palautumisen tukemiseksi on koordinoitu keskitetysti kaupungin johtoryhmässä sekä osin kriisijohtamismallin mukaisessa kaupungin korona-koordinaatioryhmässä. Helsingissä koronakriisistä palautumisen valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2020 ja palautumisen strategisia valintoja on esitelty kaupunginhallitukselle 14.5.2020. Tällöin on todettu, että kaupungin strategiaan perustuvan palautumisen toimeenpano tapahtuu pääosin osana kaupungin normaalia toimintaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä. Osa keskeisimmistä toimenpiteistä todettiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kaupunkiyhteisinä, kaupunginkanslian strategiaosaston koordinoimina kokonaisuuksina.

Aloitteessa ehdotettu sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma voidaan katsoa sisältyväksi kaupunkiyhteiseen, kattavampaan palautumisen toimenpidekokonaisuuteen. Palautumisen suunnittelussa on kolmen teeman (kaupunkilaisten aktiivisuus ja luottamus; yritysten ja yrittäjyyden vauhdittaminen; uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio) alle koottu kaupungin toimialojen ja eri organisaatioiden toimenpiteitä, jotka vastaavat laajasti koronakriisin esille nostamiin haasteisiin ja suuntaavat resursseja vaikuttaviin toimiin.

Omassa koronatilanteen hallintaan liittyvässä päätöksenteossaan kaupunki pyrkii kohdistamaan rajoitukset ja suositukset yhteistyössä valtion, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa mahdollisimman hyvin vastaamaan annettuja kansallisia ja alueellisia ohjeita sekä kaupungin terveysviranomaisen toteamaa epidemiatilannetta. Laajoja, kategorisia sulkemistilanteita pyritään välttämään, missä tämä on turvallisesti mahdollista. Kysymys valmiuslain nojalla koronakriisin alkuvaiheessa annettujen rajoitusmääräysten ja suositusten ihmisoikeusvaikutuksista on käsiteltävä valtion tasolla. Valtioneuvosto on asettanut 3.9.2020 turvallisuustutkintalain nojalla tutkintaryhmän selvittämään koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tapahtuman kulkua, syitä ja seurauksia sekä tehtyjä pelastustoimia ja viranomaisten toimintaa. Helsinki tarjoaa tukea ja osallistuu tutkimuksen suorittamiseen.

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa ja on myös koronan torjunnassa hyödyntänyt tietoon pohjaavassa päätöksenteossa data-analytiikkaa ja ennustemalleja, joita on kehitetty Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä jatketaan kaupunginkanslian strategiaosaston koordinoimana. Kaupungin kriisistä palautumisen suunnittelussa ajantasaiseen tietoon pohjautuva päätöksenteko on ja tulee olemaan tärkeässä osassa. Kaupunginkanslian strategiaosaston uudelleenorganisoitumisen kautta ja erityisesti sen kaupunkitieto- ja digitalisaatioyksiköiden yhteistyön avulla kyetään toimintaympäristön muutostilanteiden tarkempaan seurantaan yhdessä eri toimialojen kanssa määritettyjen tietotarpeiden pohjalta. Yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen suuntaan ylläpidetään tässä jatkuvasti.

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua on jouduttu tekemään poikkeuksellisten olojen vallitessa. Kaupunginvaltuusto kävi 17.6.2021 lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskien, ja tässä yhteydessä valtuusto antoi suuntaviivoja palautumisen taloudellisiin edellytyksiin ja toiminnallisiin painotuksiin. Ryhmäaloitteessa esitetyt näkökohdat tulivat tätä kautta valmistelun piiriin.

Helsinki on vuonna 2020 voinut ylläpitää muihin kuntiin nähden korkeaa investointitasoa ja siten tukea työllisyyttä ja kestävän kasvun edellytyksiä.

Palautumisen suunnittelua on jatkettu syksyllä 2020 sekä kohdistettujen toimenpiteiden osalta että vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhtenä keskeisenä lähtökohtana. Pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu painottaen koronakriisin vaikutuksia.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi