Hankesuunnitelma, Neljäs linja 11-15, päiväkoti Kalevan korvaavat tilat

HEL 2020-005036
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Päiväkoti Kalevan korvaavat tilat, yleissuunnitelmien hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto 
NRT Oy:n laatimat päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen 18.1.2021 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.6.2020 hyväksyä
30.4.2020 päivätyn päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 
1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Päiväkotiin toteutetaan tilat noin 126 1- 6- vuotiaalle lapselle. Tilat suunnitellaan siten, että ne voivat tarvittaessa palvella myös Kallion ala- asteen lisätiloina.

Päiväkodin sali ja ensimmäisen kerroksen aulatilat ovat asukkaiden
ja muiden toimijoiden varattavissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Rakennuksen kantavan rungon sekä ala-, väli- ja yläpohjien materiaalina on betoni. Julkisivumateriaalina on vaalea tiili, sisäänkäynneissä puu. Vesikatteena on peltikatto.

Rakennuksen laajuus on yleissuunnitteluvaiheessa pysynyt suunnilleen ennallaan ja on nyt 1 550 brm², 1 014 htm²

Päiväkodin ulkoilu järjestetään osittain koulun ja päiväkodin tontille sijoittuvalla leikkipihalla, osittain viereisellä Porthaninpuistikon leikkipaikalla. Puistikon toimintoja päivitetään koulun ja päiväkodin rakennustöiden yhteydessä ja kustannukset jaetaan hankkeiden kesken.

Porthaninpuistikon käytöstä laaditaan käyttöoikeussopimus alueidenkäyttö ja -valvontapalvelun alueidenkäyttöyksikön kanssa.

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 8965 ja se on tullut voimaan 15.11.1985. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 319 ja se on merkitty YO- tunnuksella eli se muodostaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen. Tontilla sijaitsee jo Kallion ala- asteen rakennus.

Tontin pinta-ala on 5 150 m². Rakennusoikeutta tontilla on 6 400 kem². Koko rakennusoikeus on koulun käytössä.

Maankäyttöjohtaja on tehnyt rakennuspaikasta poikkeamispäätöksen 22.1.2021. Päätöksen mukainen rakennusoikeus on 7 600 kem². Päätös sisältää lisäksi poikkeamiset rakennusalan ja istutusalueen ylittämisestä sekä autopaikkojen määrästä.

Kustannukset

Hankepäätöksen mukainen hankkeen enimmäishinta on 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Tarjoushintaindeksin muutoksesta johtuen hankkeeseen tuli löytää kustannussäästöjä. Niitä löydettiin muokkaamalla kellaria ja sen seurauksena pienentämällä louhintatarvetta.

Yleissuunnitteluvaiheen arvioitu kustannusarvio on 6 600 000 euroa lokakuun 2020 kustannustasossa.

Kustannus tilapaikkaa kohden on noin 52 380 euroa, kun tilapaikkojen lukumääränä käytetään 126 tilapaikkaa

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020102 varatulla määrärahalla.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021-2030 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 6,82 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2021 - 2023.

Hankkeen ajoitus

Hankkeen aikataulu on kiinteästi sidoksissa Kallion ala- asteen perusparannushankkeen aikatauluun. Hankkeet pyritään kilpailuttamaan yhdessä niin, että tontilla toimii vain yksi urakoitsija.

Koulun perusparannus ja päiväkodin uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat kesällä 2021 ja tilat valmistuvat kesällä 2023.

Väistötilat

Päiväkoti Kalevan toiminta jatkuu Kaisaniemen paviljongeissa osoitteessa Svante Olssonin puistokuja 1 uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet
hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat 8.1.2021 sillä tarkennuksella, että lepotilojen kaappisängyt poistetaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmat ja antanut niistä 17.3.2020 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä.

Porthaninpuistikon puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön kanssa. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu on hyväksynyt puistosuunnitelman 22.2.2021.

Rakennusvalvonnan kanssa on järjestetty tekninen ennakkoneuvottelu 20.11.2020. Kaupunkikuvatyöryhmä on antanut suunnitelmista lausunnon 2.11.2020 ja työryhmän esiin nostamat aiheet on huomioitu jatkosuunnittelussa.

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Lpk Kaleva, korvaava uudisrakennus, yleissuunnitelmat 210118
2. Lpk Kaleva, korvaava uudisrakennus_pihasuunnitelma 210129

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.