Asemakaavan muutos, Malmi, Malmin uimahalli, asemakaavan numero 12684

HEL 2020-005214
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 38 §

Malmin uimahalli (Pekanraitti 14), asemakaavan muuttaminen (nro 12684)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 24.1.2023 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12684 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) kortteleita 38075 ja 38095 sekä katualuetta.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kaisa Jama. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee nykyistä Malmin uimahallia ja sen viereistä pysäköintialuetta sekä läheistä ammatillista oppilaitosta, joka sijaitsee Pekanraitin, Soidintien ja Vilppulantien varrella Malmin keskustassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen Malmin uimahallin laajentamisen. Malmin uimahallin suosio on lisännyt painetta toiminnan kehittämiselle ja toimija on päättänyt ehdottaa uimahallin laajentamista, ulkotilojen kehittämistä ja pysäköinnin keskittämistä korttelin sisällä asemakaavan muutoksen keinoin. Kaavassa pysäköinti sijoitetaan pysäköintitaloon, johon mahdollistetaan myös liiketilojen rakentaminen katutasoon sekä ylimääräisiä pysäköintipaikkoja lähialueen tulevaisuuden pysäköintitarvetta varten. Kaavan laadinnan aikana suunnittelualuetta koskeva hankesuunnittelu on ollut käynnissä. Oppilaitoksen kortteli kuuluu kaava-alueeseen ja pysäköintimääräykset sekä kortteliin vaadittava autopaikkojen määrä päivitetään nykyaikaiseksi, jotta ne eivät vaikuta Malmin uimahallin laajennuksen suunnitteluun. Kaavalla ei ole pysäköinnin järjestelyjä sekä päiväkotitoiminnan mahdollistamista lukuun ottamatta vaikutuksia oppilaitoksen käyttöön. Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 2 130 k-m2. Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 19 930 k-m2, josta 19 600 k-m2 on osoitettu palveluille ja 330 k-m2 liiketilalle. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen palveluiden ja pysäköinnin järjestäminen paranee.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittämistä ja parantaa alueen palveluiden ja pysäköinnin järjestämistä sekä yritystoimintaa. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaa Malmin uimahalliin ja sen viereiseen pysäköintialueeseen sekä etelänpuoleiseen oppilaitokseen. Kaava-alue rajoittuu Pekanraittiin ja Soidintiehen sekä Vilppulantiehen. Nykyinen Malmin uimahalli on rakennettu vuonna 1983. Rakennus on kolmikerroksinen ja julkisivuiltaan pääosin valkoista kalkkihiekkatiiltä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat muun muassa uimahallin sisäänkäynti, henkilökunnan asunto, liiketilat, tekniset tilat sekä väestönsuojahuone. Toisessa kerroksessa sijaitsevat muun muassa uimahallin allasosasto, pukuhuoneet, saunat ja kahvila sekä kulkuyhteys uimahallin ulkotilaan. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee rakennuksen ilmanvaihtohuone. Rakennuksella on kerrosalaa 3458 k-m2. Uimahallin ulkotila on maastonmuodoltaan pengerretty ja osa toiminnoista sijaitsee rakennuksen ensimmäisen kerroksen mukaisella alemmalla tasolla. Ulkona sijaitsee muun muassa kahluuallas, kuntoilu- ja leikkivälineitä sekä oleskelualueita. Uimahallin ajoneuvopysäköinti ja huoltoajo sijaitsevat Soidintien viereisellä yksityisellä pysäköintialueella. Alue on vuokrattu uimahallille. Aidatulla pysäköintialueella sijaitsee noin 140 autopaikkaa.

Malmin uimahallin suosio on lisännyt painetta toiminnan kehittämiselle ja toimija on päättänyt ehdottaa uimahallin laajentamista, ulkotilojen kehittämistä ja pysäköinnin keskittämistä korttelin sisällä asemakaavan muutoksen keinoin.

Oppilaitoksen korttelissa sijaitsee nykyisin kolmekerroksinen ammatillisten oppilaitosten rakennus, jossa toimii Stadin ammattiopisto sekä päiväkoti Vilppulan tiloja. Rakennus on rakennettu vuonna 1989. Oppilaitoksen pysäköinti on sijoitettu korttelin pohjoispuolelle. Osa oppilaitoksen pysäköinnistä sijaitsee tontin ulkopuolella. Kaavan laadinnan aikana on huomattu, että oppilaitoksen korttelin voimassa olevan asemakaavan pysäköintimääräykset vaikuttavat merkittävästi Malmin uimahallin korttelin suunnitteluun. Tästä syystä, oppilaitoksen kortteli otetaan mukaan kaava-alueeseen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1983.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu Urheiluhallit Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Uimahallin laajennuksen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 30 miljoonaa euroa. Hanke- ja rahoituspäätös tehdään lainvoimaisen asemakaavan myötä, jonka jälkeen haetaan valtion avustusta.

Jos pysäköintitalo rakennetaan vaiheittain, kustannukset mahdollisen ensimmäisen vaiheen osalta on arviolta noin 3 miljoonaa euroa. Pysäköintitalon viimeisen vaiheen kustannuksista ei ole tietoa. Kustannukset ovat arviolta kokonaisuutena edullisemmat, jos pysäköintitalo rakennetaan yhdessä vaiheessa kaavan mahdollistamaan pysäköinnin maksimimäärään.

Kustannukset eivät sisällä Teerenpelinpolun hulevesiviemärin mahdollista siirtoa. Sen arvioitu kustannus on karkeasti arvioiden noin 100.000–200.000 euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat liikenteeseen, pelastautumiseen ja vuorovaikutukseen.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Helsingin nuorisoneuvosto lisätään jatkossa OASien osalliseksi. Lisäksi tarve erilliselle rakennuslupavaiheen palotekniselle suunnitelmalle on huomioitu asemakaavoitusvaiheessa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat liike- ja toimistotilojen suunnitteluun ja pysäköintiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että liiketiloja on mahdollistettu asemakaavan rakennuksiin.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 30.11.2020 –11.1.2021

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maaperän vaikutuksiin, liikennejärjestelyihin, rakennusten korkeuteen ja lintujen turvallisuuteen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähköverkkoon, kasvillisuuden säilyttämiseen ja liikenteeseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
 • Helsingin nuorisoneuvosto

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole huomioitavaa: Helen Oy, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavan laadinnan aikana on huomattu, että oppilaitoksen korttelin voimassa olevan asemakaavan pysäköintimääräykset vaikuttavat merkittävästi Malmin uimahallin korttelin suunnitteluun. Tästä syystä, oppilaitoksen kortteli otetaan mukaan kaava-alueeseen ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan uudelleen nähtäville ja kaavaehdotus laaditaan uudestaan.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineiston uudelleen nähtävilläolo 6.6.– 30.2022

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan (liite 8) päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui kunnallistekniseen verkostoon.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että olemassa oleva kunnallistekniikan verkosto on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat lintujen turvallisuuteen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että lintujen turvallisuuteen voidaan kiinnittää huomiota uimahallin tarkemmassa suunnittelussa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen uudelleen nähtävilläolo (MRA 32 §) 3.10.–1.11.2022

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat hulevesiviemäreihin ja hulevesien käsittelyyn.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset –liitteeseen. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päättää asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.12.2020

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Tuomo Näränen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 09 310 20462

tuomo.naranen@hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 09 310 37132

kari.tenkanen@hel.fi

Kaarina Laakso, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 09 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi