Hankinta, 2-vaiheen asetinlaite, Länsimetron

HEL 2020-005280
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 74 §

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liikenteenohjausjärjestelmän laajennuksen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Mipro Oy:ltä Länsimetron liikenteenohjausjärjestelmän laajennusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä Matinkylä–Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle Mipro Oy:n 21.04.2020 päivätyn tarjouksen MYY-0177730 Rev. 4.0 mukaisesti yhteensä enintään 2.013.934,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi HKL:n johtokunta päätti edellyttää, että Mipro Oy:n kanssa laadittavassa hankintaa koskevassa sopimuksessa noudatetaan 15.8.2016 allekirjoitetun sopimuksen ”Urakkasopimus asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajentamisesta Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuudelle ja Matinkylä-Kivenlahti matkustajainformaatio-järjestelmän toimittamisesta, sopimusnumero 4600002766” ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyjen lisä- ja muutossopimusten ehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tällä hetkellä käytössä oleva metron liikenteenohjaus Matinkylästä itään on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana käyttöönotetuilla Mipro Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-järjestelmällä. Sama teknologiaratkaisu on tilattu myös Länsimetron laajennukseen Matinkylästä Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle HKL:n johtokunnan päätöksellä 197 §, 24.11.2015.

Länsimetron jatkeen suunnittelussa on liikennekapasiteettitarpeen odotetun kasvamisen myötä todettu tarve laajentaa liikenteenohjausjärjestelmää hankkimalla asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä seuraavasti:

 • pitkä vaihde (2 kääntölaitetta) 5 kpl
 • pääopastin, 3- tai 4-valoinen, seinäasennus 12 kpl
 • esiopastin, 4-valoinen, seinäasennus 5 kpl
 • hätäopastin, vilkkuva 1 kpl
 • varikon paikkaopastin 1 kpl
 • nopeudenvalvontapiste 1 kpl
 • pakkopysäytysmagneetit 24 kpl
 • raidevirtapiiri- / akselinlaskijaosuus 32 kpl
 • valvontapiiri / palorullaovi(pari)kohtainen 4 kpl
 • Suunnittelu, tuotanto, asennus ja käyttöönotto
 • Projektinhoito
 • Turvallisuuteen liittyvät tehtävät

Ratalaitteita on lisätty ratakapasiteetin kasvattamista varten erityisesti Sammalvuoren varikon liitynnän pullonkaulan haittavaikutuksen pienentämiseen ja Kivenlahden kääntöraiteiden laajentamiseen sekä toiminnallisuuden tehostamiseen. Ratalaitteiden määrän kasvun vuoksi hankitaan myös niiden ohjaamiseen tarvittava asetinlaiteteknologia sekä näihin liittyviä suunnittelu-, asennus- ja testaustöitä. Maan alle rakennettavan Sammalvuoren varikon turvallisuuteen liittyvät viranomaisvaatimukset ovat huomattavasti tiukempia kuin nykyisen Roihupellon metrovarikon kohdalla ja siten näiden vaatimustenmukaisuuden täyttäminen on osoittautunut alkuperäistä suunnitelmaa kalliimmaksi.

Suorahankintaperuste

Metrojärjestelmän asetinlaitteet ja niihin liittyvät teknologiaratkaisut on toteutettu vuosien 2015-2020 aikana hankituilla Mipro Oy:n järjestelmillä. Käytössä olevan metron asetinlaitejärjestelmän laajentaminen Matinkylästä länteen muun toimittajan teknologialla ei ole mahdollista teknisistä syistä ilman mittavia kustannuksia ja riskejä.

Nyt hankittavan asetinlaitejärjestelmän laajennuksen on oltava yhteensopiva länsimetron jatkeelle toteutettavan ja jo hankitun asetinlaitejärjestelmän kanssa. Mipro Oy:n asetinlaiteteknologian korvaaminen muun toimittajan ratkaisulla olisi tässä yhteydessä mahdotonta, koska se viivästyttäisi länsimetron jatkeen käyttöönottoa useilla vuosilla ja aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Saumattoman teknisen yhteensopivuuden takaamiseksi muutokset eivät tällöin rajoittuisi länsimetron jatkeen ja Sammalvuoren varikon asetinlaitteeseen vaan koko metrojärjestelmän asetinlaitteeseen ja sen ytimenä toimivaan teknologiaan. Näin mittava asetinlaitehanke vastikään käyttöön otetun asetinlaiteteknologian korvaamiseksi olisi väistämättä merkittävä lisäkustannus Helsingin kaupungille.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella ainoa teknisesti mahdollinen ja kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu on hankkia länsimetron jatkeen laajennuksen vaatimat asetinlaiteteknologia, ratalaitteet sekä niihin liittyvät työt niiden nykyiseltä toimittajalta eli Mipro Oy:ltä.

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 43 § 2 momentin 2 kohdan mukaan:

teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan länsimetron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi tarjouskilpailun option mukaisen länsimetron (Ruoholahti-Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 1.268.352,00 eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan suorahankintana länsimetron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän hankintaan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro Oy:ltä sekä kantametron että länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät niin, että näiden arvonlisäverottomat kokonaishinnat ovat:

 • kantametron osalta 14.352.799 euroa
 • länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) osalta 11.123.858 euroa

Lisäksi johtokunta oikeutti samalla kertaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) optiohankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35768

salar.mohammad@hel.fi