Hankinta, läntisen paviljongin urakka, Herttoniemen metroasema, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-005353
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 91

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätöiden tilaaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakkaan liittyvät lisätyöt Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 134. 730,97 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Päätettävänä olevat lisätyöt (Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17) ovat projektin edetessä ilmenneitä rakennusmuutostöitä, joita ei voitu ennakoida tarjouspyyntövaiheessa. Osa lisätöistä voidaan jälleenlaskuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), koska ne pohjautuvat HSL:n tarpeisiin.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt:

 • Mt5 Puhallussepelitäyttö 1.575,00 eur (alv 0%)
 • Mt4a Lisäasfaltointi 3.156,00 eur (alv 0 %)
 • Mt8 Katusuunnitelman muutos- ja lisätyöt 4.776,45 eur (alv 0 %)
 • Mt10 Pienet lisä- ja muutostyöt 8.721,55 eur (alv 0%)
 • Mt11 Reunakivien muutokset 6.182,00 eur (alv 0%)
 • Mt13 Katuvalaistuksen ohjaus 1.416,45 eur (alv 0%)
 • Mt14 Raskasesteiden vuokraus 5.250,00 eur (alv 0 %)
 • Mt6 Bussitaskujen muutokset 20.080,00 eur (alv 0 %)
 • Mt12a Bussilaituri (väliaikainen, HSL) 7.852,00 eur (alv 0 %)
 • Mt15 Pienet lisämuutostyöt 3 liittyen mm. lämmitykseen, suojaukseen ja lumitöihin 67.533,42 eur (alv 0 %)
 • Mt16 Bussilaiturin purku (HSL) 7. 688,10 eur (alv 0 %)
 • Mt17 Kameratolpan kunnostus  (HSL) 500,00 eur (alv 0%)                                                          
 

Aiemmat päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 30.4.2020, 78 §, HKL:n tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

HKL:n johtokunta oikeutti 19.11.2020, 179 §, HKL:n tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön nro 9 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 288.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Projektipäällikkö on omilla valtuuksillaan tilannut muutos- ja lisätyöt Mt2c, Mt3 ja Mt7 yhteensä 58.846,98 eur (alv 0%) perustuen johtokunnan oikeuttamaan lisä- ja muutostyövaltuutukseen päätöksellä 30.4.2020 78 §.

Lisätyövaltuuksien käyttö

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä on johtokunnan 30.4.2020 päätöksen perusteella tilattu yhteensä 193.577,95 eurolla (alv 0 %) ja 19.11.2020 päätöksen perusteella yhteensä 288,500,00 eurolla (alv 0 %). 30.4.2020 päätetyn mukaista lisätilausvaltuutusta on jäljellä 33.822,05‬‬ euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaiskustannukset näiden lisätöiden jälkeen ovat yhteensä enintään 1.998.077,95 euroa (alv 0 %).

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 040 647 1380

leena.matasniemi@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 1955 610

elina.laisi@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja
Miika Tetri
lakimies