Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

HEL 2020-005393
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 59 §

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.6.2020. Yhtiökokouksessa päätetään varsinaisen yhtiökokouksen asioiden lisäksi muun muassa yhtiön omistaman rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Korttelitalon purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen

Yhtiön omistama vuonna 1987 valmistunut rakennus on tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Vuokralaiset ovat poistuneet rakennuksesta vuoden 2019 aikana. Rakennuksessa on aiemmin toiminut muun muassa päiväkoti, joka on nyt väistötiloissa. Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennuksen perusparannus ei ole kannattavaa vaan se kannattaa purkaa. Tyhjillään oleva rakennus aiheuttaa haittaa ympäristössä ja alueen asukkaat ovat valittaneet asiasta. Rakennuksen purulle on saatu purkulupa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tarpeen korvaavalle uudisrakennuksena tontille. Uudisrakennus korvaa Kotitorpan päiväkodin sekä Torpparinmäen korttelitalon päiväkodin. Asiaa on käsitelty hankeohjausryhmässä vuonna 2019. Hanke on huomioitu vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2020–2029 seuraavasti, Lpk Kotitorppa ja Torpparinmäki/uusi korvaava uudisrakennus, Käräjätuvantie 3, laajuus 2400 brm2, rakentamiskustannukset alv 0% 10 milj. euroa, rakentamisen ajoitus vuosille 2022–2023.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 16.6.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.