Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

HEL 2020-005393
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 59 §

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.6.2020. Yhtiökokouksessa päätetään varsinaisen yhtiökokouksen asioiden lisäksi muun muassa yhtiön omistaman rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Korttelitalon purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen

Yhtiön omistama vuonna 1987 valmistunut rakennus on tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Vuokralaiset ovat poistuneet rakennuksesta vuoden 2019 aikana. Rakennuksessa on aiemmin toiminut muun muassa päiväkoti, joka on nyt väistötiloissa. Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennuksen perusparannus ei ole kannattavaa vaan se kannattaa purkaa. Tyhjillään oleva rakennus aiheuttaa haittaa ympäristössä ja alueen asukkaat ovat valittaneet asiasta. Rakennuksen purulle on saatu purkulupa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tarpeen korvaavalle uudisrakennuksena tontille. Uudisrakennus korvaa Kotitorpan päiväkodin sekä Torpparinmäen korttelitalon päiväkodin. Asiaa on käsitelty hankeohjausryhmässä vuonna 2019. Hanke on huomioitu vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2020–2029 seuraavasti, Lpk Kotitorppa ja Torpparinmäki/uusi korvaava uudisrakennus, Käräjätuvantie 3, laajuus 2400 brm2, rakentamiskustannukset alv 0% 10 milj. euroa, rakentamisen ajoitus vuosille 2022–2023.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 16.6.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.