Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

HEL 2020-005480
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 297 §

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto kasvatus- ja koulutuslautakunnalle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2504/2023, jolla se hylkäsi valituslupahakemuksen, joka kohdistui Helsingin hallinto-oikeuden Helsinki-lisän rajaukseen liittyvään päätökseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 § 352 talousarvion vuodeksi 2021. Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosaan sisältyvänä tuottavuustoimenpiteenä oli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta ollut muun ohella se, että Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin, ja että muutos astuu voimaan 1.6.2021. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 15.12.2020 § 295 rajata vuoden 2021 talousarvion mukaisesti kotihoidon tuen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jonka mukaan päätös oli kumottava siltä osin kuin talousarviossa rajattiin kotihoidon tuen Helsinki-lisä (kuntalisä) alle 1-vuotiaisiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen haettiin valituslupaa, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi. Hallinto-oikeuden päätös jää siten voimaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Kati Laaksonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27051

kati.laaksonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Päätös 31.8.2023 talousarvio 2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.