Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

HEL 2020-005480
2. / 60 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021–2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 13 luvun mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Hallintosäännön 5 luvun mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä viraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.8.2020 vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet, joiden mukaan lautakuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotukset sovitetaan kaupunkitasoiseen kokonaisraamiin.

Talousarviovalmistelun edetessä ennusteet talouden kehityksestä tarkentuvat. Toimintamenojen kokonaistason laskelma ja sitä myötä kaupunkitasoinen toimintamenojen raami tarkistetaan vastaamaan viimeisimpiä ennusteita kustannustason muutoksesta. Lisäksi huomioidaan valtion mahdolliset tukitoimet. Toimintamenojen yhteensovittamisessa huomioidaan väestönkasvun kohdentuminen sekä koronaepidemian aiheuttamat menopaineet.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon sisällytettäväksi perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi