Sopimus, sähkönsiirto, yhteistyö ja kustannusten korvaaminen, Vihdintie, Huopalahdentie, Bulevardi, Helsingin Sähköverkko Oy, Fingrid Oyj

HEL 2020-005513
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 577 §

Sopimus Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa tehtävän liitteenä 1 olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista, jonka mukaiset kustannukset Helsingin kaupungille ovat enintään 50 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta esittää sopimuksen tekemistä Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista Bulevardikaupungin rakentamisen, hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytysten turvaamisen ja kaupunkiympäristön parantamisen mahdollistamiseksi.

Tausta

Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille suunnitellaan uutta maankäyttöä, Bulevardikaupunkia. Maankäytön muutokset edellyttävät suurten voimajohtolinjojen ja Pitäjänmäen sähköaseman siirtoa maankäytön alta pois. Maakaapeloinnista johtuva siirtokapasiteetin pieneneminen vaatii samaan aikaan menetettyä kapasiteettia korvaavan uuden yhteyden tuomista Viikinmäen sähköasemalle sekä pohjoisen yhteyden vahvistamista.

Sähkönsiirtoratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia ja on kokonaistaloudellisesti edullinen. Alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu aikavälille 2019–2028 (Valion alue, Vihdintien itäpuoli, Turunväylän liittymäalue). Pikaraitiotien ja kaupunkibulevardin aikataulutavoitteita ovat hankepäätös valtuustokaudella 2020 ja rakentamisvalmius 2020-luvun puolivälissä.

Sopimusosapuolet ovat laatineet yhdessä keväällä 2019 valmistuneen selvityksen Helsingin alueen sähköverkon siirto- ja verkostoratkaisusta. Selvityksen valmistumisen jälkeen käynnistettiin neuvottelut sekä Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin uuteen maankäyttöön liittyvien 110 kV verkoston järjestelyistä että 400 kV kantaverkon rakentamisen aikaistamisesta. Neuvottelujen aikana kaupunki on teettänyt kaksi konsulttityötä teknisten erikoissisältöjen varmistamiseksi.

Neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka ottaa huomioon Helen Sähköverkko Oy:n verkon toimintavarmuuden ja kapasiteetin riittämisen, kaupungin kehittyvän maankäytön edellyttämät 110 kV:n verkon johtosiirrot ja Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä Fingrid Oyj:n 400 kV:n kantaverkon investoinnin aikaistamisen (6-10 v) aiheuttamat kustannukset.

Selvitys Helsingin alueen sähköverkon siirto- ja verkostoratkaisusta on nyt esitettävän sopimuksen liitteenä.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Sopimuksessa sovitaan Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n suunnitteluyhteistyön edistämisen periaatteista, sopimuksen sisältämistä suunnittelukokonaisuuksista sekä asetetaan päätöksentekoaikataulun tavoitteet. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kustannusten korvausperiaatteista.

Sopimusalue käsittää seuraavat osa-alueet: 1) Pitäjänmäen sähköaseman siirto 2) osittaiskaapelointi Pitäjänmäen sähköasema - Kannelmäki, 3) osittaiskaapelointi Pitäjänmäen sähköasema – Meilahti sekä 4) Länsisalmi - Viikinmäki 400 kV ja muuntoasema. Lisäksi sopimuksen puitteissa käynnistetään Pitäjänmäki - Viikinmäki sähkölinjan osittaisen maakaapeloinnin suunnittelu.

Tavoitteena on käynnistää avojohtojen maakaapelointi Huopalahdentien alueella 2025 Bulevardikadun rakentamisen yhteydessä. Myös aloitusmahdollisuutta 2024 selvitetään seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Avojohtojen maakaapeloinnin on tavoitteena jatkua Vihdintielle Bulevardikadun rakentamisen yhteydessä siten, että se on valmis aikavälillä 2027–2029. Pitäjänmäen sähköaseman siirto uudelle sijainnille toteutetaan siten, että asema on valmis käyttöönotettavaksi aikavälillä 2027–2029. 400 kV kantaverkon rakentaminen välille Länsisalmi-Viikinmäki sekä Viikinmäen muuntoasema tulevat olemaan käyttövalmiina vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kaupungin johtojen ja laitteistojen siirrosta maksama korvaus määritetään laskemalla nykyisille ja uusille laitteistokokonaisuuksille pitkän aikavälin investointikustannukset diskontattuna tarkasteluhetkeen ja vertaamalla vaihtoehtojen laskelmia keskenään. Siirtokorvaus on kahden laskelman erotus. Menetetyn sähkönsiirtokapasiteetin korvaus määritetään korvattavan kapasiteetin suhteellisena määränä toteutettavasta lisäkapasiteetista. Kantaverkkoinvestoinnin aikaistukseen liittyvä korvaus määritetään aikaistusvuosien suhteessa.

Kaikista toteutuksen osakokonaisuuksista laaditaan erilliset toteutussopimukset. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Kustannukset

Kunkin osavaiheen toteutuksen ajankohta vaikuttaa korvaussummaan siten, että kaupungin osuus kustannuksista on toteutusajankohdasta riippuen arviolta 45–48 miljoonaa euroa. Mikäli Huopalahdentien maakaapeloinnin toteutusaikataulua nopeutetaan, saatetaan joutua kytkemään maakaapeli vanhaan sähköasemaan, josta aiheutuu lisäkustannuksia (arvio 2 miljoonaa euroa). Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n arvioidut osuudet kustannuksista ovat samat kuin kaupungin, eli kummankin osuus 45–48 miljoonaa euroa.

Neuvotellun sopimuksen mukaan kukin osapuoli vastaa itse valmistelu- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuksistaan. Osapuolet sitoutuvat ottamaan toistensa edun huomioon kustannuksiin vaikuttavia ratkaisuja tehdessään. Sopimuksen nojalla myöhemmin tehtävien erillissopimusten myötä kaupunki korvaa verkkoyhtiöille kaupungin maankäytön muutostarpeen vuoksi toteutettavien suurjännitteisten johtojen ja asemarakennusten suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä maankäytön muutokseen liittyvästä kapasiteetinmenetyksestä ja investointien aikaistuksesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset vuosittain toteutumisraportoinnin perusteella. Korvausten määrittelyssä noudatetaan nyt solvittavan sopimuksen mukaisia kustannusjakoperiaatteita.

Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin kaavarungon kustannusarvio kaupungin muut investointien osalta on kokonaisuudessaan noin 260 miljoonaa euroa. Tähän summaan ei sisälly nyt esitettävästä sopimuksesta johtuvat kustannukset. Alue käsittää n. 700 000 k-m² rakennusmassan, josta asumista on 550 000 k-m². Alueesta saatava rakennusoikeuden arvo sekä maankäyttökorvaukset ovat arviolta 360 miljoonaa euroa, eli sen toteuttaminen on kaupungin kannalta taloudellisesti perusteltua. Jotta kyseinen alue voidaan aikaistaen ottaa käyttöön sopimuksessa mainituilla sähköverkkoon liittyvillä järjestelyillä, investointi on kaupungin kannalta rakentamisen aikatauluriskejä vähentävä ja maankäytön muutosta edistävä toimenpide.

Sopimuksen mahdollistama rakentamisen aikaistus on kaupungin edun mukaista. Viiden vuoden aikaistuksen hyöty kaupungille olisi laskennallisesti 90 miljoonaa euroa ja 10 vuoden aikaistuksen hyöty puolestaan 160 miljoonaa, eli rakentamisen aikaistaminen on aikaistetun tontinluovutuksen tulojen kannalta varsin kannattavaa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista tehdyn sopimuksen mukaan kukin osapuoli vastaa itse sopimuksen mukaisista valmistelu- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuksistaan.

Ainoastaan suoraan tai välillisesti valtion varoista myönnetyt edut voivat olla perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 47). Helsingin kaupunki ei maksa Helen Sähköverkko Oy:lle ja Fingrid Oyj:lle korvausta kustannuksista valmistelu- ja yleissuunnitteluvaiheessa, joten kyseiseen hankevaiheeseen ei sisälly valtion varoista myönnettyä etua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 353

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki tekee Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa liitteenä 1 olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista, jonka mukaiset kustannukset Helsingin kaupungille ovat enintään 50 M €.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Käsittely

Esteelliset: Osmo Soininvaara (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Satu Järvinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

12.05.2020 Poistettiin

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi