Vuokraus, myyntipaikka, Hakaniemen tori, Naughty BRGR Oy

HEL 2020-005820
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 390 §

Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön tekemästä Hakaniementorin alueen luovuttamispäätöksestä 30.4.2020 (47 §)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Kahvisiskot ky:n, ********** tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koski tukkutori-yksikön päällikön 30.4.2020 (47 §) tekemää päätöstä sallia hampurilaisvaunun tilapäinen sijoittaminen Hakaniemen torille. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta tukkutori-yksikön päällikön päätöstä olisi syytä muuttaa.

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Tukkutori-yksikön päällikkö on päättänyt sallia NAUGHTY BRGR 11 Oy:n hampurilaisvaunun sijoittamisen Hakaniemen torille tilapäisesti 28.4.2020 alkaen mm. seuraavin ehdoin:

 • Myyntivaunu torilla korvaa sen toimintoja muualla koronaepidemian aikana, joten toiminta on sallittua poikkeustilan aikana ja rajoitusten niin salliessa, kuitenkin kauintaan 31.8.2020 saakka.
 • Toimija hankkii kustannuksellaan kaikki toiminnan vaatimat luvat sekä infran, mm sähkönsaannin.
 • Toiminta ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen normaalia toimintaa.

Oikaisuvaatimuksen perusteet ja oikeudellinen arviointi

Tukkutori-yksikön päällikön aiemmin tekemän (27.3.2020, 33 §) mukaisesti toritoiminnasta ei peritä vuokraa toimijoilta huhti - kesäkuun ajalta, joten myöskään torialueella tapahtuvasta pop-up -toiminnasta ei peritä vuokraa tuolta ajalta. Mikäli NAUHGTY BRGR 11 Oy:n toimintaa tullaan jatkamaan Hakaniemen torilla kesäkuun jälkeen, on toimijan kanssa sovittu korvauksen perimisestä erillisellä päätöksellä. Maksun suuruudeksi on sovittu sama, kuin muiden toritoimijoiden maksu.

Hampurilaisvaunut oli tarkoitettu kesän 2020 tapahtumiin ja kun ne kaikki jouduttiin peruuttamaan, otti toimija yhteyttä löytääkseen niille käyttöä korvaavista paikoista. Samalla työllistyi iso joukko nuoria kesän ajaksi.

NAUGHTY BRGR 11 Oy vastaa kaikista kustannuksista, joita tilapäisen myyntivaunun pystyttämisestä torille aiheutuu, mm sähkönsaannin (erillinen tapahtumasähkökeskus Heleniltä) kustannukset ovat noin 800 euroa, lisäksi peritään laitteen kuukausivuokra sekä kulutukseen perustuva korvaus sähkönkäytöstä.

NAUGHTY BRGR 11 Oy:lle on luovutettu yksi avain Hakaniemen hallin väistötilaan, jotta he voivat käyttää hallin sosiaalitiloja myös hallin sulkeutumisen (klo 18) jälkeen. Sama järjestely mahdollistetaan muillekin torikauppiaille, jos siihen on tarve. Toistaiseksi tarvetta ei ole ilmoitettu.

Vaunun sijoituskohta torilla on erikseen sovittu paikan vakituisen marjakauppiaan (Auvco Oy) edustajan kanssa. Lisäksi on sovittu, että vaunu siirretään hallin eteen terassin viereen ennen marjamyynnin alkua.

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen laillisuusperusteella. Tukkutori-yksikön päällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa.

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista lisäselvitystä, jonka johdosta tukkutori-yksikön päällikön päätöstä olisi syytä tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Kaupungin yleinen linjaus torien elävöittämisestä

Kaupungin linjauksena torien sekä muiden yleisten alueiden elävöittäminen ja kehittäminen kuuluu osana toimialan tehtäviin. Tukkutori-yksikkö on pyrkinyt toteuttamaan tätä linjausta suhtautumalla entistä sallivammin erilaisiin kokeiluihin ja tapahtumiin sen hallinnoimilla kaupallisilla torialueilla.

Fredrikin torille on saatu kaksi ruokatoimijaa, Töölön torilla pysähtyy Perhon ruokarekka mahdollistaen opiskelijoiden valmistumisen ajallaan, NAUGHTY BRGR on aloittamassa Töölössäkin hampurilaismyyntiä, torialueelle ollaan myös avaamassa pientä terassia viereisen viinibaarin anniskelualueeksi. Kaikki tämä kesän 2020 kokeiluna pop-up -hengessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat Hakaniemen torikauppiaita, mutta allekirjoitukset on tehty yksityishenkilöinä eli kuntalaisina. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on julkaistu kaupungin nettisivuilla 30.4.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 14.5.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista asianosaisen vahingoksi, eikä vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä. NAUGHTY BRGR 11 Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa oikaisuvaatimuksen johdosta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 377

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Tukkutori Yksikön päällikkö 30.04.2020 § 47

Päätös

Tukkutori-yksikön päällikkö päätti sallia NAUGHTY BRGR 11 Oy:n hampurilaisvaunun sijoittamisen Hakaniemen torille tilapäisesti 28.4.2020 alkaen seuraavin ehdoin:

Myyntivaunu torilla korvaa sen toimintoja muualla koronaepidemian aikana, joten toiminta on sallittua poikkeustilan aikana ja rajoitusten niin salliessa, kuitenkin kauintaan 31.8.2020 saakka.

Toimija hankkii kustannuksellaan kaikki toiminnan vaatimat luvat sekä infran, mm sähkönsaannin.

Toiminta ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen normaalia toimintaa. Käytettävän paikan tai alueen osoittaa tarvittaessa tukkutori-yksikön edustaja.

Toimijan on siistittävä käyttämänsä alue päivittäin ja kuljetettava kaikki roskat ja jätteet pois alueelta ja huolehtii paikan ja alueen siistimisestä välittömästi tilaisuuden päätyttyä tai maksaa laskun mukaan kaupungille alueen siistimisestä aiheutuneet kulut.

Toimija vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle tilaisuuden järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.

Toimija on korvausvelvollinen alueen pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32500

elina.siltanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 13.5.2020
2. Oikaisuvaatimus 13.5.2020, liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.