Tonttivaraus / kehittämisvaraus, Autotalokorttelin laajentaminen, tontti 4217/3 ja 4217/4, Kiinteistö Oy Runskivuori

HEL 2020-006398
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Alueen varaaminen Kiinteistö Oy Runskivuorelle toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kamppi)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Kampin Autotalokorttelin ympäristöstä Kiinteistö Oy Runskivuorelle (y-tunnus 2660028-2) toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

  • Suunnittelualue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 3 000 m².
  • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja liitteen 3 yleisiä varausehtoja.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto edellyttää, että kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelupalvelu ryhtyy yhdessä kaupunginkanslian kanssa toimenpiteisiin korvaavien matkailuliikenteen pysähtymispaikkojen löytämiseksi varauksen voimassaoloaikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kamppi ja erityisesti Kampin metroaseman läheisyydessä sijaitsevat alueet ovat vetovoimaisia alueita yritysten sijaintipaikkoina. Kampin Autotalokorttelin viereinen alue on tällä hetkellä pysäköintikäytössä ja katualueena. Eteläisellä Rautatiekadulla on tällä hetkellä 15 matkailuliikenteen pysäköintipaikkaa, joille ei vielä ole löydetty korvaavia sijaintipaikkoja.

Alueen kehittämiseksi esitetään varausta Kiinteistö Oy Runskivuorelle, joka omistaa osan Autotalokorttelin tonteista. Varausaikana hakija tutkii yhteistyössä kaupungin kanssa alueen toimitilarakentamisen potentiaalia ja kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien sijaintipaikkojen löytämiseksi Temppeliaukion kirkkoa palvelevalle matkailuliikenteelle Matkailubussiliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyn mukaisesti. Suunnittelusta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu.

Sulje

Hakemus ja tietoja hakijasta

Kiinteistö Oy Runskivuori pyytää 14.2.2020 päivätyllä hakemuksellaan Autotalokorttelin ympäristön varaamista korttelin kehittämiseksi 31.12.2023 asti. Varausalue on liitekartan 1 mukainen.

Kiinteistö Oy Runskivuori on kokonaan LähiTapiola-ryhmän omistama yhtiö. LähiTapiola omistaa Runskivuoren lisäksi viereisen Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 48:n. Korttelin eteläisimmän tontin omistaa Helsingin Autotalo Oy, josta LähiTapiola omistaa noin kolmanneksen.

LähiTapiola hallinnoi noin kolmen miljardin arvoista ja miljoonan neliön suuruista kiinteistökantaa Suomessa.

Varaushakemus on oheismateriaalissa.

Hankkeen kuvaus

Varausaikana hakija järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa varausalueelle arkkitehtuurikilpailun, jonka tarkoituksena on tutkia kohteen kehityspotentiaalia sekä esittää ehdotus siitä, miten varausaluetta voisi kehittää ja täydentää rakentamisella. Tavoitteena on Autotalokorttelin käytön tehostaminen, koko korttelin toimivuuden parantaminen sekä alueen elävöittäminen.

Varausesitys oli edellisen kerran kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla 19.5.2020 § 286. Esitys kuitenkin peruutettiin tuolloin Urbaana-hankkeen suunnittelun keskeneräisyyden takia. Urbaana-hanke on rauennut keväällä 2021.

Kaava- ja kiinteistötilanne

Yleiskaava 2016:ssa alue on liike- ja palvelukeskusta C1 -aluetta. Varausalue on voimassa olevassa asemakaavassa katualuetta. Kaupunki omistaa varausalueen. Alueella kulkee maanalaisessa asemakaavassa Pisara-radan varaus.

Varausehdot ja tontinluovutus

Tavanomaisten varausehtojen lisäksi varauksensaaja velvoitetaan kustannuksellaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa noudattaen liitteen 5 mukaisia suunnittelun lähtökohtia. Erityiset varausehdot ovat liitteessä 2.

Autotalokorttelin kehittämistä tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa ja järjestetään riittävää vuorovaikutusta. Täydennysrakentamisen suunnittelua koskeva kaupunkilaisille suunnattu kysely oli avoinna Kerro kantasi -palvelussa 11.4.–4.5.2022. Annetussa ajassa kyselyyn saapui 210 kommenttia. Kommentteja tuli rakentamisen luonteeseen, arkkitehtuuriin ja toiminnalliseen sisältöön liittyen. Yhteenveto saadusta palautteesta on liitteessä 4.

Kaupunki ryhtyy varausaikana toimenpiteisiin korvaavien sijaintipaikkojen löytämiseksi Temppeliaukion kirkkoa palvelevalle matkailuliikenteelle kaupunkiympäristölautakunnan 23.3.2021 § 138 hyväksymässä Matkailubussiliikenteen kehittämisohjelmassa esitetyn mukaisesti.

Kehittämisvarausaikana asemakaavoitettavat tontit tullaan tontinluovutuslinjausten mukaan todennäköisesti luovuttamaan myymällä. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään kuitenkin myöhemmin erikseen asemakaavoituksen edetessä.

Toimivalta ja lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä on lisännyt ehdotukseensa kehotuksen koskien niitä kaupungin toimenpiteitä, joihin kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelupalvelun ja kaupunginkanslian edellytetään ryhtyvän matkailuliikenteen korvaavien pysäköintipaikkojen sijaintipaikkojen löytämiseksi. Muilta osin esitys on kaupunkiympäristölautakunnan varausesityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 17.01.2023 § 22

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista Kampista Kiinteistö Oy Runskivuorelle (y-tunnus 2660028-2) toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

  • Suunnittelualue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 3 000 m².
  • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja liitteen 3 yleisiä varausehtoja.

Varaustunnus L1104-23.

19.05.2020 Poistettiin

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, kiinteistökehitys, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi