Hankinta, Infrakit-työmaahallintaohjelman käyttöönotto, rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2020-006433
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 48

Toimitusjohtajan päätös Infrakit -työmaahallintaohjelmiston käyttöönottoprojektin suorahankinnasta

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan yksikönjohtajan hankkimaan Infrakit Group Oy:ltä Infrakit -työmaahallintaohjelmiston käyttöönotto -projektin mukaiset palvelut soveltuvin osin tarjouksen 15.5.2020 mukaan. Sopimuksen kesto on 1.6.2020 - 31.5.2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 120.000,00 euroa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet erillisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on työmaanhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti Infrakit-ohjelmistoon. Hankinnan arvo on 99.520,00 euroa (alv 0%). Hankintamenettelynä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen suorahankinta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Kyseessä oleva työmaahallintaohjelmiston käyttöönotto liittyy Staran kaupunkitekniikan Infrakit-järjestelmään. Se on tällä hetkellä markkinoiden ainoa laitteisto- ja suunnitteluohjelmistoriippumaton työmaanhallintajärjestelmä, eikä markkinoilla ole korvaavaa palvelua, jolla voitaisiin saavuttaa sama hankinnan lopputulos. lnfrakit Group Oy:n tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti edulliseksi ja tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset on tarkistettu.

Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti viemään kunnallistekniikan suunnittelua tuotemallisuunnittelun (3D) suuntaan. Perinteisesti suunnitelmat on esitetty kartoilla sekä pituus- ja poikkileikkauksilla. Tuotemallisuunnittelussa suunnittelun tavoitteena on aikaansaada jatkuva malli alimmasta kadun- ja putkilinjojen kaivupinnasta sekä kaikista rakennekerrosten pinnoista, Tuotemallina tehtävä suunnitelma tulee suunniteltua valmiimmaksi kuin perinteinen suunnitelma, jossa detaljien suunnittelu on usein jäänyt työmaan tehtäväksi. Tuotemallin sivutuotteena saadaan helposti visualisoitua suunnitelma ja esitettyä se aiempaa paremmin kuntalaisille ja päätöksentekijöille.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on työmaahallintaohjelmiston käyttöönottoprojektille sisältäen koulutukset, käyttöönotto ja työpajat sekä tuki- ja asiantuntijapalvelut yhteensä 99.520,00 euroa. Lisäksi lisä- ja muutostöihin varataan 20.480,00 euroa ottaen huomioon kehityshankkeen luonteen, käyttöönottoprojektin laajuuden arviointi on mahdotonta hankinnan tässä vaiheessa. Hankinnan kokonaisarvoksi muodostuu näin arviolta yhteensä 120.000,00 euroa.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen (myöhemmin KTR) hankkeissa on toteutettu kaksi tuotemallia hyödyntävää pilottiurakkaa. KTR on toteuttanut ensimmäistä hankettaan 3D -koneohjausjärjestelmällä. Lisäksi kaupungin urakoitsijat ovat alkaneet oma-aloitteisesti ottaa käyttöönsä tuotemallia ja koneohjausta.

Vuonna 2020-2021 KTR jatkaa tuotemallilla toteutettujen urakkakohteiden toteuttamista eri kohteissa. Suunnittelun ohjausta kehitetään yhä enemmän myös tuotemallia hyödyntäväksi, mikä edellyttää myös tilaajalta parempia valmiuksia tuotemallisuunnitelmien ohjaukseen. Nyt hankittu ohjelmisto palvelee sekä Staran tilaajaa että liikelaitoksen tuottajatoimintoa yhteisissä urakoissa.

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

Päätös tullut nähtäväksi 26.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. 15-5-2020 Stara - Infrakitin käyttöönotto-projekti - BIM Palvelut 12kk

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.