Virkasuhteen täyttäminen, Taloushallintopalveluliikelaitos, toimitusjohtajan virka, työavain TALPA-01-3-20

HEL 2020-006822
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 332 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Ulla Kukkosen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan 8700,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 3.2.2020, § 87 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Toimitusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 12.2.–9.3.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä 16.2.2020. Lehti-ilmoitusten lisäksi ilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivustolla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakua markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Helsingin suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 4 luvun 3 §:n mukaan taloushallintopalveluliikelaitos huolehtii talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Taloushallintopalveluliikelaitos toimii taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa toimitusjohtaja.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta ja näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi edellytettiin talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja prosessien hyvää tuntemusta, kokemusta asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki uuden hakuajan kuluessa 40 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna, johon kutsuttiin 15 hakijaa.

Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista kaksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 16.3.-20.3.2020 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, henkilöstöjohtaja Nina Gros, yhteysjohtaja Inga Nyholm ja rekrytointikonsultti Tuomas Kemiläinen kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija **********

Hakija Ulla Kukkonen on toiminut toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta talousjohtamisesta, muutosjohtamisesta sekä henkilöstöjohtamisesta. Hänen osaamisessaan painottuu erityisesti kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja rakentamisesta. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta talousjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen prosessien läpiviemisestä.

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 24.3.2020-2.4.2020.

Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenistä hallintojohtaja Silja Hyvärinen kaupunkiympäristön toimialalta, talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari sosiaali- ja terveystoimialalta sekä talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta haastattelivat henkilöarviointien jälkeen Ulla Kukkosen, ********** 17.4.2020.

Kaikilla kolmella kärkiehdokkaalla on monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan, talouspalveluiden sekä henkilöstöhallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Kaikilla on myös monipuolista kokemusta palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä hyvät valmiudet toimintakulttuurin kehittämiseen ja yleisesti muutosten läpiviemiseen.

Hakija Ulla Kukkonen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen toimitusjohtajana Provincia Oy:ssä vastuullaan yhtiön kehittäminen, budjetti, strategia, palveluiden kehittäminen ja ylläpito sekä asiakassuhteet. Aiemmin hän on toiminut palvelukeskusjohtajana ABB:lla vastuullaan kansainvälisen palvelukeskuksen perustaminen sekä johtaminen. Ennen ABB:lle siirtymistä hakija on toiminut itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina.

Hakijan erityisenä vahvuutena on laaja-alainen kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi hakijalla on vahvaa kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien johtamisesta sekä monipuolista kokemusta muutosten läpiviemisestä erilaisissa ympäristöissä.

Hakija **********

Hakija **********

Arviointi

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa alalla ja asiakastarpeissa tapahtuvia muutoksia ennakoiden. Toimitusjohtajan vastuulla on toiminnan strateginen ohjaus sekä toiminnan tuloksellisuus. Hänen tehtävänsä on johtaa noin 400 henkilön asiantuntijaorganisaatiota sekä kehittää toimintakulttuuria kaupungin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Siksi on tärkeää, että valittavalla henkilöllä on kattava kokemus ja näkemys palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä monipuolista kokemusta talouden ja henkilöstöhallinnon prosesseista.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että liikelaitos saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Toimitusjohtaja toimii johtokunnan alaisuudessa ja sen esittelijänä sekä raportoi kansliapäällikölle.

Toimitusjohtajalla tulee olla lisäksi vahvaa näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen sekä näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Ulla Kukkosella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen ja pitkä kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä vahva kokemus palvelukeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä erilaisissa ympäristöissä.

Kukkosen osaamisessa painottuu vahva talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien johtamis- sekä kehittämiskokemus sekä kokemus vaativien muutosprosessien läpiviemisestä digitalisaatiota hyödyntäen.

Kukkonen on työskennellyt monissa kansainvälisissä yrityksissä ja hänellä on näyttöjä myös liiketoiminnan myyntitilanteista sekä muun muassa kansainvälisen palvelukeskuksen perustamisesta ja menestyksekkäästä johtamisesta. Organisatoriset ja toiminnalliset muutokset hän on onnistunut tekemään siten, että henkilöstötyytyväisyys on noussut samaan aikaan.

Vuorovaikutustaidoiltaan hän on varmaotteinen ja selkeä. Hänen johtamistavassaan korostuu tavoitteellinen, jäsentynyt ja strateginen toimintatyyli.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tuomas Kemiläinen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 27785

tuomas.kemilainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimilista
2. Yhteenveto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.