Hankinta, kiinteistöjen ja raitiotieväylien ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut

HEL 2020-006970
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 79 §

Kiinteistöjen- ja raitioteiden ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon tarjouksen KTY- 210174, 27.4.2021 mukaisesti kiinteistöjen ja raitioteiden ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut 1.141.205,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.7.2021-30.6.2022.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa ja polanteiden poistoa yhteensä enintään 141.205,96 eurolla (alv 0 %) eli 10 % sopimushinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaan sisältyvät hoitoalueet ovat kantametron asemien, terminaalien, liityntäpysäköintien alueita sekä raitioteiden pysäkkialueita. Hoitoalueet rajautuvat kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamispalveluiden hoitovastuualueisiin, joiden ylläpidosta on vastannut Stara Kaupunkitekniikan ylläpito.

Edellisen sopimuskauden aikana on kehitetty ja kehitetään jatkossakin palvelukonseptia yhdessä toimittajan kanssa, jonka tavoitteena on saada toimintaa entistä kustannustehokkaammaksi huomioiden myös ympäristö-, laatu ja turvallisuusasiat.

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.06.2020 § 101

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan sidosyksikköhankintana Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon tarjouksen (KTY- 200234/19.5.2020) mukaisesti kiinteistöjen- ja raitiotieväylien ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut yhteensä enintään 1.141.205,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.7.2020-30.6.2021.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 114.120,60 euron arvonlisäverottomaan hintaan (10 % sopimushinnasta).

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Mari Hyvärinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Mari Hyvärinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35797

mari.hyvarinen@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi