Puistosuunnitelma, Herttoniemi, Oravapuisto, VIO 6094

HEL 2020-007173
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 600 §

Oravapuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, Herttoniemi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Oravapuiston puistosuunnitelman nro VIO 6094/1-5.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Heidi Piiroinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Herttoniemen kaupunginosassa Länsi-Herttoniemessä sijaitseva Oravapuisto, suunnitelmapiirustukset nro VIO 6094/1-3 (liite 2-4), koostepiirustus VIO6094/4 (liite 5), pääpiirustus VIO6094/5A (liite 6) ja havainnekuvat (liite 7). Suunnittelualue sijoittuu metroradan ja kerros- ja pientaloalueen sekä katualueiden väliseen puistoon.

Suunnittelun lähtökohtana on alueella voimassa olevat asemakaavat nro 3689 ja 7306. Oravapuiston suunnittelun tavoitteena on toteuttaa alueelle suunniteltu pyöräilyn pääyhteys, itäbaana, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen yhteyden kantakaupungista itäisiin kaupungin osiin, parantaa puiston jalankulkuyhteyksiä sekä uudistaa ja täydentää puiston puustoa sekä muuta kasvillisuutta.

Suunnittelualue on vanhaa puistoaluetta, jolla on paljon hyväkuntoisia ja täysikasvuisia havu- ja lehtipuita. Konemestarinkadun ja Valurinkadun välinen osuus on lehtomaista, luonnontilaista metsikköä.

Suunnitelma

Oravapuistossa pyörätie rakennetaan uusittavan meluesteen viereen. Nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilytetään jalkakäytävänä. Tämä osuus peruskorjataan ja osalla matkaa se linjataan pyörätien viereen.

Pyörätie on leveydeltään 4 metriä ja jalkakäytävä 2 metriä.

Konemestarinkadun alikulkukäytävän kohdalla baana rakennetaan sillalle. Yhteys alikululle rakennetaan uudestaan ja tukimuurit ja portaat Hirvitielle uusitaan.

Valurinkadun metrosillan ja alikulkukäytävän alikulkukorkeutta kasvatetaan.

Pyörätien, jalkakäytävän ja meluesteen rakentamisen takia puistoalueelta joudutaan kaatamaan runsaasti puita. Pyörätien ja jalkakäytävän puiston puolelle istutetaan uusia puita ja pensaita korvaamaan poistettavaa kasvillisuutta. Meluesteen edustalle istutetaan köynnöksiä.

Jalkakäytävän varrelle lisätään penkkejä tasaisin välimatkoin.

Valaistus toteutetaan pääosin 5 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Kaikki reitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevien asemakaavojen mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Oravapuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Hanke on käynnistynyt osana pyöräliikenteen itäisen pääväylän kehittämistä ja rakentamista. Puisto-, pyörätie- ja jalkakäytäväjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa yhtäaikaisesti meluesteen rakentamisen kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnos ja meluesteen yleissuunnitelmaluonnos ovat olleet esillä 3.6.-16.6.2020 välisen ajan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sekä verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Luonnoksesta saatiin 21 mielipidettä.

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 26.8. – 8.9.2020 välisen ajan. Suunnitelmaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeitse suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä sähköpostitse Herttoniemiseuralle.

Puistosuunnitelmaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutuksia.

Luonnoksesta tulleisiin mielipiteisiin/kannanottoihin on vastattu liitteenä 8 olevassa vuorovaikutusmuistiossa.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on 3,3 ha.

Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 2 500 000 euroa eli noin 76 euroa/m² (alv 0%).

Oravapuiston pyörätie kuuluu ylläpitoluokkaan I. Muu puistoalue kuuluu hoitoluokkiin A2, käyttöviheralue, A3, käyttö- ja suojaviheralue, C1, lähimetsä, C1.1., puistometsä ja C3, suojametsä.

Puistoalueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 20 700 euroa, 0,85 euroa/m² (alv 0%).

Puiston rakentaminen rahoitetaan talousarviokohdasta 8 03 01 02 perusparantaminen ja liikennejärjestelyt. Puiston rakentamiseen on varauduttu talousarviossa vuodesta 2021 alkaen.

Sovelletut säädökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 62 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 42 §, 43 §, 46 §

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11

Sulje

Nimistötoimikunta 03.06.2020 § 27

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23137

heidi.m.piiroinen@hel.fi

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi