Talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-007303
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 2.6.2020

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 47 030,00 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 79 ajoneuvoa, yhden rännikoneen, yhden polttonestesäiliön pumpulla ja kontillisen sekalaista ajoneuvoista talteenotettua löytötavaraa suurimpien tarjousten perusteella, yrityksille joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Autopurkaamo Romu Arska

Erät: 18, 20, 42 ja 57 yhteensä 637,00 euroa

Ispape Oy

Erä: 25 5 111,00 euroa

Konehuolto M. Kippo Oy

Erät: 2, 3, 4, 29, 30, 32, 33, 72, 73, ja 79 yhteensä 3 735,00 euroa

Kotkan Käyttöosa Oy

Erät: 5, 7, 8, 10, 11, 23, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 40 ja 74 yhteensä 13 660,00 euroa

Onkiniemen Autopurkaamo

Erät: 9, 15, 19, 24, 38, 41, 75 ja 82 yhteensä 1 530,00 euroa.

Pikkutalli

Erät: 52, 53, 66, ja 76 yhteensä 630,00 euroa

Romu Keinänen Oy

Erät: 14, 17, 48, 49, 51, 64, 68, ja 69 yhteensä 860,00 euroa

Sapoma Oy

Erät: 1, 16, ja 34 yhteensä 2 147,00 euroa

Sinisalon Auto Oy

Erät: 54 ja58 yhteensä 980,00 euroa

Suomen Uusiokone Oy

Erät: 6, 45, 47, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 71, 77, 78 ja 80 yhteensä 10 622,00 euroa

Tmi Moniala Raiskinmäki

Erät: 22 219,00 euroa

Usa-Osa Oy

Erät: 12, 13, 35, 43, 44, 46, 50, 70, ja 81 yhteensä 6 899,00 euroa

Päätöksen perustelut

Lain ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneelle omaisuudelle järjestettiin tarjousmyynti. Myynti suoritettiin suurimman hinnan perusteella. Myytäviä eriä oli yhteensä 119, joista 82:een saatiin tarjousmyynnin ehtojen mukainen tarjous. Tarjousmyyntiin osallistuminen edellytti voimassa olevaa ympäristölupaa. Tarjouksia saatiin 12 tarjoajalta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Päättäjä

Lauri Uski
vs. kunnallinen pysäköinninvalvoja

Liitteet (pdf)

1. Avauspöytäkirja
2. Ajoneuvojen tarjousmyynti vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.