Lainan myöntäminen, uusi mailapelihalli, Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

HEL 2020-007496
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 144 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laajasalon palloiluhalleille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Laajasalon palloiluhalleille urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 340 000 euron lainan mailapelihallin ja ulkopelikenttien rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa lainan nostamisesta.

Lainan korko:
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistöosakeyhtiö Laajasalon palloiluhallit on kaupungin osakkuusyhtiö, jonka osakekannasta kaupunki omistaa 40 prosenttia ja Laajasalon Tennishallit Oy 60 prosenttia. Yhtiö omistaa Laajasalon liikuntapuistossa sijaitsevan 5 653 kerrosneliömetrin suuruisen palloiluhallin sekä tenniskenttiä.

Alueen tennistuntien kysyntä on ollut vahvaa eikä suosittuja sulkapallo- ja padelkenttiä ole ollut tarjolla. Nykyisen mailapelikysynnän, ja alueen lisääntyvän asukasmäärän aiheuttavan lisäkysynnän vuoksi, yhtiö on suunnitellut rakennuttavansa kevytrakenteisen mailapelihallin, jossa olisi tenniskenttä, padelkenttä sekä 2 sulkapallokenttää. Lisäksi alueelle aiotaan rakennuttaa kaksi tiilimurskakenttää tenniksen pelaamista varten.

Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021, § 24 hyväksyä Laajasalon liikuntapuistossa sijaitsevan 7 935 neliömetrin suuruisen alueen vuokraamisen Koy Laajasalon palloiluhalleille mailapelihallin ja ulkopelikenttien rakentamiseksi alueelle. Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan päätöksen yhteydessä esitetyn vuokrasopimuksen. Alueen vuokra-aika on 1.1.2021–31.12.2040. Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun saakka.

Koy Laajasalon palloiluhallit hakee rakennuskustannuksiltaan noin 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 340 000 euron lainaa. Lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 170 000 euron pankkilainalla, 200 000 euron omalla pääomalla ja 140 000 euron valtion avustuksella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Koy Laajasalon palloiluhalleille, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Koy Laajasalon palloiluhalleille myönnetyn 340 000 euron lainan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Koy Laajasalon palloiluhallien hakema laina sisältää korkotukea. Laina-asian käsittelyn yhteydessä on lisäksi arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Lainan myöntämiseen sisältyvä korkotuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se tarkistetaan puolivuosittain peruskoron muuttuessa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 73,6 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020 § 204

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien lainahakemuksesta, joka koskee Laajasalon liikuntapuiston yhteyteen rakennettavaa mailapelihallia ja ulkopelikenttiä:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 340 000 euron lainan myöntämistä viidentoista (15) vuoden laina-ajalla Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhalleille kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena mailapelihallin ja ulkopelikenttien toteuttamiseksi.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti Itä-Helsingin alueella lisää omalta osaltaan alueen harjoittelumahdollisuuksia. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimukset siten, että nykyinen vuokra-alue jaetaan kahdeksi erilliseksi vuokra-alueeksi. Nykyinen mailapelihalli ja pysäköintialue sijoittuu toiselle vuokra-alueelle, jonka vuokraus on voimassa 1.1.2021–31.12.2033 saakka. Toiselle vuokra-alueelle rakennetaan uusi mailapelihalli ja ulkopelikentät sekä alueelle jää aiemmin rakennetut nykyisen sopimuksen mukaiset ulkotenniskentät. Alueen vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2021–31.12.2040.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hakee kokonaiskustannuksiltaan 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 340 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 170 000 euron pankkilainalla, Laajasalon tennishallit Oy:n omarahoituksella 200 000 euroa sekä valtion tuella 140 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi