Lainan myöntäminen, uusi mailapelihalli, Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

HEL 2020-007496
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 204 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien mailapelihallin ja ulkopelikenttien rakentamishanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien lainahakemuksesta, joka koskee Laajasalon liikuntapuiston yhteyteen rakennettavaa mailapelihallia ja ulkopelikenttiä:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 340 000 euron lainan myöntämistä viidentoista (15) vuoden laina-ajalla Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhalleille kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena mailapelihallin ja ulkopelikenttien toteuttamiseksi.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti Itä-Helsingin alueella lisää omalta osaltaan alueen harjoittelumahdollisuuksia. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimukset siten, että nykyinen vuokra-alue jaetaan kahdeksi erilliseksi vuokra-alueeksi. Nykyinen mailapelihalli ja pysäköintialue sijoittuu toiselle vuokra-alueelle, jonka vuokraus on voimassa 1.1.2021–31.12.2033 saakka. Toiselle vuokra-alueelle rakennetaan uusi mailapelihalli ja ulkopelikentät sekä alueelle jää aiemmin rakennetut nykyisen sopimuksen mukaiset ulkotenniskentät. Alueen vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2021–31.12.2040.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hakee kokonaiskustannuksiltaan 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 340 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 170 000 euron pankkilainalla, Laajasalon tennishallit Oy:n omarahoituksella 200 000 euroa sekä valtion tuella 140 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 340 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Laajasalon liikuntapuiston yhteydessä olevalle yhtiölle jo aiemmin vuokratulle maa-alueelle rakennettavan kevytrakenteisen mailapelihallin ja ulkopelikenttien rakennushankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on kaupungin osakkuusyhtiö, josta kaupunki omistaa 40 %:a. Laajasalon Tennishallit Oy omistaa yhtiöstä loput 60 %:a.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on perustellut hanketta nykyisen palloiluhallin tilojen riittämättömyydellä vastaaman niiden kysyntään. Erityisesti tenniksen harrastamiseen varatut tilat ovat nykyisessä hallissa kovassa käytössä, erityisesti arki-iltoina käyttöaste on 100 %. Paikallinen tennisseura ei kykene riittävästi vastaamaan runsaaseen kysyntään varattavissa olevien tennistuntien puutteen vuoksi. Seuran tavoitteena on kasvaa ja saada erityisesti junioreille lisää valmennustunteja sekä saada paremmat työolosuhteet valmentajilleen, joihin uusi mailapelihalli oheistiloineen voisi omalta osaltaan vastata. Sulkapallo ja padel ovat matalan kynnyksen suosittuja mailapelejä, eikä Laajasalon alueella ole tällä hetkellä tarjolla kyseisiä kenttiä. Yhtiön saamien palautteiden mukaan juuri näille lajeille on erityisen kova kysyntä alueella.

Painetta harrastustilojen lisäämiselle on myös läheisten asuntoalueiden asukasmäärien kasvun myötä. Rakentuvaan Kruunuvuorenrantaan tulee noin 15 000 uutta asukasta ja Laajasaloon uuden asutuksen myötä on tulossa useampi tuhat asukasta. Lähellä olevien Kalasataman sekä Herttoniemen alueiden kasvu lisää entisestään kysyntää. Uusi mailapelihalli ja kenttäalueet tulevat osaltaan täydentämään Laajasalon liikuntapuiston uusiutuvaa ja kasvavaa tarjontaa alueen väestölle. Liikuntapuiston sijainti keskellä Laajasalon saarta on erinomainen ja liikuntapuistoon pääsee helposti kävellen tai pyöräillen. Julkiset liikenneyhteydet paranevat myös huomattavasti, kun liikuntapuiston läheisyyteen valmistuu raitiotie.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 850 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin 340 000 euron lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 170 000 euron pankkilainalla, Laajasalon tennishallit Oy:n omarahoituksella 200 000 euroa ja valtion tuella 140 000 euroa.

Laajasalon liikuntapuiston yhteydestä vuonna 2009 vuokratun maa-alueen vuokrauksen muutos on esillä tässä samassa lautakunnan kokouksessa 15.12.2020. Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimukset siten, että nykyinen vuokra-alue jaetaan kahdeksi erilliseksi vuokra-alueeksi. Nykyinen mailapelihalli ja pysäköintialue sijoittuu toiselle vuokra-alueelle, jonka vuokraus on voimassa 1.1.2021–31.12.2033 saakka. Toiselle vuokra-alueelle rakennetaan uusi mailapelihalli ja ulkopelikentät sekä alueelle jää aiemmin rakennetut nykyisen sopimuksen mukaiset ulkotenniskentät. Alueen vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2021–31.12.2040.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Laajasalon mailapelihalli_Lainahakemus ja hankesuunnitelma 1.6.2020
2. Liiketoimintasuunnitelma
3. KOY Laajasalon palloiluhallien hallituksen kokouksen pöytäkirja 18.5.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.