Valtuustoaloite, valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentäminen

HEL 2020-007752
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 335 §

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Otto Meri ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Kaupunkiympäristön toimiala tutkii parhaillaan pysyviä ja tehokkaita ratkaisuja valkoposkihanhien torjumiseksi keskeisimmillä puistoalueilla.

Kaivopuistossa käynnistyy kokeilu, jossa matalaa aitaa rakennetaan lisää ja kunnostetaan jo olemassa olevaa. Ensi keväänä aidan viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Kokeilun tavoitteena on, että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla robottileikkurilla ja samalla seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien käyttäytymiseen.

Selvitysten mukaan hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhien lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten aidoilla rajatut nurmikot pysyvät melko siisteinä. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin valkoposkihanhien valtaamiin kohteisiin.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee toimenpiteitä ensi kesäksi. Hanhien torjumiseksi toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti Kaivopuistoon, Arabianrantaan, Munkkiniemen rantapuistoon sekä Töölönlahden puistoon.

Valkoposkihanhien näillä ja muilla keskeisillä ongelma-alueilla aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja tehokkaiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi kaupunki hakee poikkeuslupaa ELY-keskukselta ennen valkoposkihanhien seuraavaa kevätmuuttoa.

Tutustutaan Espoon ELY-keskukselle toimittamaan raporttiin ja hyödynnetään näitä tietoja omassa toiminnassa. Asiantuntijayhteistyötä on lisätty Helsingin ja Espoon välillä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 784

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään uudeksi kappaleeksi 8 kappale:

"Valkoposkihanhien näillä ja muilla keskeisillä ongelma-alueilla aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja tehokkaiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi kaupunki hakee poikkeuslupaa ELY-keskukselta ennen valkoposkihanhien seuraavaa kevätmuuttoa. "

Tämä lisäys tulisi toiseksi viimeiseksi kappaleeksi, ennen "Tutustutaan Espoon..." alkavaa kappaletta.

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

09.11.2020 Pöydälle

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 627

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Viime vuosina valkoposkihanhien laiduntamista puistoalueilla on yritetty torjua kokeilemalla hanhiaitoja sekä jättämällä pidempää heinäkasvustoa. Aitakokeilu perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset, sulkasadon aika) kulkemisen estämiseen. Aitaa kokeiltiin Arabian rantapuistossa vuonna 2016. U-malliset aidat eivät ihan täysin pitäneet hanhia poissa, mutta tulokset olivat tyydyttäviä. Samaa hanhiaitaa kokeiltiin myös Kaivopuistossa vuosina 2017-2019, mutta edelleen vain tyydyttävin tuloksin.

Porolahden puistossa jätettiin nurmi leikkaamatta vuonna 2018, mutta nurmikonleikkuukokeilu toteutettiin ilman tarkempaa seurantatutkimusta. Leikkaamatta jätetty kasvusto jäi kuitenkin melko matalaksi, sillä puistossa kasvoi luonnostaan eri kärsämöitä. Ne eivät kasva riittävän korkeiksi ohjaamaan hanhien kulkua pois keskeiseltä puistoalueelta.

Selvitysten mukaan hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhien lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten aidoilla rajatut nurmikot pysyvät melko siisteinä. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin valkoposkihanhien valtaamiin kohteisiin.

Espoossa on karkotettu koiran avulla valkoposkihanhia Tapiolassa muutamilta erikseen ELY:n poikkeuslupahakemuksessa määritellyiltä nurmialueilta (Otsolahti, Leimuniitty, Silkkiniitty, Takojanpuisto). Näiden kohteiden yhteenlaskettu hanhimäärä oli vuonna 2019 SYKE:n ja Helsingin kaupungin yhteisessä laskennassa heinäkuun lopussa 41 % korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Koirakarkotus ei alustavien tulosten perusteella näytä vähentävän hanhien määrää loppukesällä.

Espoo raportoi oman kolmevuotisen poikkeuslupansa mukaisesti tehdyn hanhikarkotuksen tulokset vuosittain ELY:lle. Tutustumme Espoon raporttiin ja hyödynnämme tietoja tuloksista Helsingissä. Olemme myös lisänneet asiantuntijayhteistyötä Helsingin ja Espoon välillä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa matalaa aitaa rakennetaan lisää ja kunnostetaan jo olemassa olevaa. Ensi keväänä aidan viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Kokeilun tavoitteena on, että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla robottileikkurilla ja samalla seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien käyttäytymiseen.

Kaupunkiympäristön toimialalla tutkitaan parhaillaan, millaisia pysyviä ja tehokkaita ratkaisuja löytyy valkoposkihanhien torjumiseksi keskeisimmillä puistoalueilla.

Hanhien suosimat puistoalueet ovat asukkaille tärkeitä virkistysalueita ja osa niistä myös puistohistoriallisesti arvokkaita kohteita, joissa toimenpiteet tulee suunnitella kohteisiin sopiviksi. Ensi kesää ajatellen toimialalla sovitaan tavoitteet torjuntaan, suunnitellaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet keskeisimpiin valkoposkihanhien suosimiin puistoihin. Samalla sovitaan toimenpiteiden seurannasta, joilla voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hanhien torjumiseksi toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti Kaivopuistoon, Arabianrantaan, Munkkiniemen rantapuistoon sekä Töölönlahden puistoon.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Vesa Koskikallio, metsävastaava: 310 38452

vesa.koskikallio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi