Valtuustoaloite, lisää uimalaitureita Helsinkiin

HEL 2020-007756
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 752 §

V 25.11.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää uusien uimalaiturien rakentamisen Vuosaareen ja Munkkiniemeen, arvioi uimalaiturien perustamisen keskimääräisen kustannuksen ja selvittää uimalaiturien rakentamista myös muille ranta-alueille.

Kaupunginhallitus toteaa, että uusien uimalaiturien rakentaminen on kannatettava ajatus sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämisen että merellisen Helsingin paremman saavutettavuuden kannalta. Uusien uimalaiturien perustamiskustannukset ovat kuitenkin korkeat suhteessa niiden kävijämääriin. Kaupunginhallitus katsoo, että uusien uimalaiturien rakentamista on tarkoituksenmukaista arvioida vasta sen jälkeen, kun Lauttasaareen tulevan uimalaiturin lopulliset kustannukset ja todelliset kävijämäärät ovat selvillä.

Lauttasaaren uimalaituri on osallistuvan budjetoinnin hanke, joka on kaupunkiympäristön toimialan suunnittelussa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut osallistuu uimalaiturin suunnitteluun ja tulee ylläpitämään laituria sen valmistuttua. Muita liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on tällä hetkellä Munkkiniemen ja Rastilan uimarantojen yhteydessä.

Uusien uimalaiturien perustamisessa on huomioitava useita turvallisuuteen liittyviä asioita. Uimapaikan turvallisuudesta on tehtävä riskiarvio ja siihen perustuva turvallisuusasiakirja. Liikuntapalvelujen arvion mukaan kaikki uimapaikat tulee rakentaa joko selkeästi eroteltuna uimalana tai riittävän matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesiliikenteestä. Esimerkiksi Aurinkolahden rantabulevardi ei ole sopiva paikka uimalaiturille vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi.

Lauttasaareen suunniteltu uimalaituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Vaativa rakentamispaikka lisää laiturin perustamiskustannuksia, koska sen läheisyyteen on päästävä hälytysajoneuvolla. Ulkoilureittejä tulee leventää ja rantakallion yli rakentaa turvallinen ja esteetön käynti. Laiturin ja siihen liittyvien toimenpiteiden tämänhetkinen kustannusarvio on 300 000 euroa.

Uusien uimalaiturien suunnittelussa voidaan tarkastella osallistuvan budjetoinnin ja kaupunkilaisten ehdotuksia siitä, mille alueille uimalaitureita toivotaan. Lauttasaaren uimalaiturin lopullisten kustannusten selvittyä voidaan arvioida tarkemmin, kuinka laajasti uimalaitureita kannattaa perustaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 708

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 164

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta uusien uimalaitureiden rakentamisesta kannatettavana. Lautakunta kuitenkin toteaa samalla, että uimalaitureiden perustamiskustannukset vaikuttaisivat olevan korkeita suhteessa laitureiden tuleviin kävijämääriin. Tilanteen selviämiseksi lautakunta ehdottaa, että odotetaan Lauttasaaren uimalaiturin lopullisten kustannusten ja todellisten kävijämäärien selviämistä.

Liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on Munkkiniemen ja Rastilan uimarannan yhteydessä. Uimalaituri on uimapaikka, johon kohdistuu velvoitteita. Uimalaituri tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan sijoittaa turvallisen matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesiliikenteestä, joka nostaa laiturin perustamiskustannuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei suunnittele Lauttasaareen avointa uimalaituria, vaan kyseessä osallistuvan budjetin hanke, joka on kaupunkiympäristön toimialan suunnittelussa. Lauttasaareen suunniteltu laituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Tämä lisää perustamiskustannuksia, koska laiturin läheisyyteen tulee päästä hälytysajoneuvolla, eli ulkoilureittejä tulee leventää sekä rantakallion yli tulee rakentaa turvallinen ja esteetön käynti laiturille. Hankkeen suunnittelu on edelleen kesken, mutta laiturin ja siihen liittyvien toimenpiteiden kustannusarvio on 300 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin hankkeista vastaavan henkilön mukaan kustannusarvio tarkentuu vielä suunnittelun edetessä. Liikuntapalvelut on osallistunut uimalaiturin suunnitteluun tulevana uimalaituritoiminnan ylläpitäjän roolissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvallinen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia sekä veneväyliä on toteuttaa se erillisenä uimalana, jolloin alue on selkeästi eroteltu ja uiminen on turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan päässä venesatamista ja veneväylistä. Tämä huomioiden uintipaikkaa ei tule esimerkiksi toteuttaa Aurinkolahden rantabulevardin yhteyteen vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi.

Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida että, uimarannat ja uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit.

Uimarantojen ja uintipaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteutetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatussa liikuntapaikkajulkaisussa ei oteta suoranaisesti kantaa kaupunkiympäristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapakkoihin. Julkaisu ohjeistaa hyvin mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvallisuussyistä. (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 • Pelastusvälineet
 • Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 • Ympäristö (läheinen asutus)
 • Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 • Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 • Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 • Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutumistilat)
 • Ohjeet ja opasteet
 • Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, valaistus)
 • Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 • Ympäristövaikutukset
 • Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 • Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä erityisesti:

 • Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 • Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 • Uintipaikan ympärivuotisuus
 • Laiturin turvalliset rakenteet
 • Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
 • Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta
Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva:
Lisäys viidenneksi kappaleeksi: Lautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi