Valtuustoaloite, vapaaehtoistyön edistäminen Helsingissä

HEL 2020-007764
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 739 §

V 25.11.2020 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Leo Stranius ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää kokeilun, jossa se tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa työajalla. Aloitteessa on todettu, että useassa yrityksessä ja organisaatiossa tarjotaan työntekijöille mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa työajalla esimerkiksi 1−2 päivää vuodessa.

Työajalla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa tai vapaaehtoistoimintaa varten myönnettävistä työ- tai virkavapaista ei ole määräyksiä Helsinkiä sitovissa virka- tai työehtosopimuksissa. Mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan työajalla olisi siten kaupungin työantajana päättämä erillinen harkinnanvarainen ratkaisu.

Helsingin kaupunki on yksi työnantaja, joten työnantajan velvollisuus tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen kohteluun ulottuu kaikkiin työntekijöihin ja viranhaltijoihin siitä riippumatta, missä kaupungin toiminnossa henkilö työskentelee. Työajalla tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan käyttöönotto edellyttäisi siten, että sama mahdollisuus pitäisi pystyä järjestämään tasapuolisesti kaikille. Kokeilun aloittaminen on epätarkoituksenmukaista, jos etukäteen on tiedossa, että tasapuolista kohtelua ei voida taata.

Varsinkin tietyissä kaupungin tehtävissä on työvoimapula ja haasteita saada riittävästi sijaisia. Useat työt edellyttävät sitä, että myös yhden päivän poissaoloa varten tarvitaan sijainen. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa on tehtäviä, joihin olisi välttämätöntä saada sijainen myös lyhyiden poissaolojen ajaksi. Käytännössä henkilöstön vapauttaminen 1−2 päiväksi vapaaehtoistoimintaan tarkoittaisi, että kyseisten toimintojen esihenkilöiden pitäisi pystyä järjestämään vuosittain yhteensä useita tuhansia lyhyitä sijaisuuksia. Tämä kasvattaisi esihenkilöiden työkuormaa entisestään. Monet kaupungin tehtävät ovat lisäksi lakisääteisiä, joten olisi välttämätöntä varmistaa, että palvelutoiminta saadaan varmasti turvattua myös tällaisten poissaolojen aikana. Lisäksi sijaisten palkkaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on hyvin riippuvainen yksilön subjektiivisista arvoista. Mikäli vapaaehtoistoimintaa varten annettaisiin julkisin varoin palkallista vapaata, olisi syytä arvioida vastaako toiminta myös Helsingin kaupungin arvoja. Tällainen rajanveto kaupungin arvoihin soveltuvan vapaaehtoistoiminnan välillä olisi kuitenkin hyvin hankalaa.

Henkilöstön tasapuolinen kohtelu, sijaisten rekrytointiin liittyvät haasteet ja kasvavat kustannukset sekä Helsingin arvoja vastaavan vapaaehtoistoiminnan määrittämisen haasteet huomioon ottaen työajalla tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan kokeilua ei olisi näin ollen tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi