Paikallinen sopimus lukion erityisopettajien kesäkeskeytysajan työajasta

HEL 2020-007821
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Paikallinen sopimus vuosityöajassa olevien lukion erityisopettajien viranhaltijoiden kesäkeskeytysaikaan sijoittuvasta työajasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen lukion erityisopettajien kesäkeskeytysaikaan sijoittuvasta työajasta.

Päätöksen perustelut

Pääsopijajärjestöt ovat sopineet OVTES:n 1.8.2019 voimaan tulleesta muutoksesta, jolla on lisätty mahdollisuus sopia vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajaviran haltijan työajan siirtämisestä kesäkeskeytysaikaan. Mahdollisuus siirtää työaikaa kesäkeskeytysaikaan lisää työaikasuunnittelun joustavuutta. Paikallisesta sopimuksesta on käyty neuvottelut. Paikallisella sopimuksella tämä mahdollisuus on otettu käyttöön OVTES:n mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus - lukion erityisopettajien kesäkeskeytysajan työajasta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.