Hankerahoitus, työ- ja elinkeinoministeriö, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut, Kaupunginkanslia

HEL 2020-007982
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 42

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”Avoin ovi palveluille”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 303 388 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095121) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 208 754 euroa.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin -hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkiyhteinen vieraskielisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden malli, jolla parannetaan palveluiden saavutettavuutta, lisätään palvelujärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä tehostetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden työhön ja koulutukseen ohjautumista. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö, ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020–2021.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 18.6.2020 § 159 hyväksynyt kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen hakuun hankkeella Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke. Erityisavustus on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä 20.8.2020.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Lisäksi hankkeen toteuttamiseen osallistuu kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö, sosiaali- ja terveyspalveluiden maahanmuuttoyksikkö sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri yksiköt (viestintä, kehittämispalvelut sekä Stadin osaamiskeskus). Hanke tukee strategian kirjausta, jonka mukaan palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä. Lisäksi kansainvälisesti orientoituneena metropolina Helsinki palvelee myös muualta tulevia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 321 290 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 224 903 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 96 387 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095121 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.