Talousarvioaloite, Kuplahalli Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon

HEL 2020-008029
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 112 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla kaupungin oman kuplahallin hankkimista ja pystyttämistä Ruukinlahden puistoon vuonna 2021, eikä esitä investointia varten määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.

Helsingissä on tällä hetkellä 76 tekonurmikenttää tai -aluetta (ks. liite). Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapalloseurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa niiden energiankulutuksen sekä talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Kaupungilla on kaksi omaa täysimittaista kiinteää jalkapallohallia (Tali ja Myllypuro). Jalkapalloseuroilla on yhdeksän erikokoista ylipainehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (ks. liite).

Seurojen tekonurmet ja ylipainehallit on muutamaa lukuun ottamatta rakennettu liikuntapalvelukokonaisuudelta vuokratuille kentille. Näissä seura on toteuttanut kustannuksellaan sekä tarvittavan tekonurmen että ylipainehallien osalta tarvittavat rakennelmat ja varsinaisen hallin. Jätkäsaaren uudessa liikuntapuistossa kaupunki suoritti maanrakennustyöt ja Pallo-Pojat Juniorit/ PPJ Jalkapallohalli Oy edellä mainitulla tavalla varsinaisen kentän ja ylipainehallin.

Ruukinlahden lisäksi ylipainehallihankkeita on tällä hetkellä vireillä ainakin Kumpulanlaaksossa (Käpylän Pallo/Käpylän Nurmikenttä Oy, valmistuu syksyllä 2021), Vuosaaren liikuntapuistossa (FC Viikingit/ Vuosaaren Jalkapallohalli Oy) ja Laajasalon liikunta-puistossa (Laajasalon Palloseura LPS/ Laajasalon Jalkapallonurmi Oy).

Kaupunginhallituksessa käsittelyssä olevassa puistojen ja liikunta-alueiden investointiraamissa ko. määräraha on 10 000 000 euroa. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan ylipainehallit tulisikin nykyisessä resurssitilanteessa ja seurojen tasa-arvoisen käsittelyn näkökulmasta rahoittaa aikaisempaan tapaan eli muiden toimijoiden kuin kaupungin toimesta.

Liikuntapalvelukokonaisuus kannattaa kuitenkin periaatteellisesti kuplahallin sijoittamista Lauttasaareen, kuten se teki 10.3.2020 antamassaan lausunnossa valtuutettu Nygårdin valtuusaloitteeseen. Hankkeen edistämiseksi kaupungin asemakaavoituksella on parhaillaan käsittelyssä muutosehdotus, joka mahdollistaisi kuplahallin pystyttämisen Ruukinlahdenpuistoon. Suunnitellun aikataulun mukaan uuden asemakaavan olisi tarkoitus tulla voimaan huhti-toukokuussa 2022. Asemakaavaehdotukseen kohdistuvat mahdolliset valitukset siirtäisivät uuden asemakaavan voimaantuloa.

Uuden asemakaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen Ruukinlahdenpuiston kuplahallille suunnitellulla alueella tulee suorittaa maanrakennus- ja kunnostustöitä, jotta hallin pystyttäminen on mahdollista ja turvallista. Näiden töiden ajoittamisessa tulee huomioida puiston muut kunnostustyöt, joihin kuuluvat puiston itäosassa koirapuiston, ja siihen liittyvien reitistöjen sekä hulevesialtaiden toteuttaminen. Kaupunkiympäristön toimiala on ajoittanut viimeksi mainitut työt vuosille 2022 ja 2023. Edellä mainituista syistä johtuen kuplahallin pystyttäminen on ajankohtaista aikaisintaan loppuvuodesta 2022.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Marja Urhon ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon kaupungin varoilla.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi