Valtuustoaloite, Melojien harrastusmahdollisuuksien parantaminen

HEL 2020-008035
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 753 §

V 25.11.2020, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunki kartoittaa rantautumispaikkoja ja uusia säilytyspaikkoja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen kohta:

"Samalla kaupunki kartoittaa rantautumispaikkoja ja uusia säilytyspaikkoja."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Mai Kivelä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki edistää melontalajien harrastusmahdollisuuksia parantamalla rantautumispaikkoja ja tiedotusta sekä tarjoamalla säilytyspaikkoja melontavälineille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on kahtena viime kesänä lisännyt kahdentoista uimarannan yhteyteen poijuilla merkittyjä rantautumispaikkoja kajakeille ja sup-laudoille. Melontaseuroille on vuokrattu tiloja välineiden varastoimista ja muuta toimintaa varten, mutta varastointitilat ovat tällä hetkellä täynnä eivätkä seurat pysty ottamaan uusia jäseniä tilanpuutteen vuoksi.

Luonteva paikka melontavälineiden varastoinnille olisi pienvenesatama, joita Helsingissä on 77. Pienvenesatamissa sijaitsevat laiturit eivät kuitenkaan sovellu kajakkien lähtölaitureiksi, koska ne ovat liian korkeita. Melontavälineille tulisi hankkia uutta varastointitilaa ja rakentaa niille soveltuvia laitureita. Varastointitilan vuokraaminen olisi mahdollista hoitaa venepaikkavarausjärjestelmän kautta, mutta uusien varastointitilojen ja laitureiden hankintaan ei ole varattu määrärahaa.

Melontalajeille soveltuvat rantautumispaikat on lueteltu kaupungin nettisivuilla. Melontareittien tiedottamisesta vastaa suurelta osin erilaiset yritykset ja yhdistykset.

Kaupunki on parhaillaan kehittämässä merellisten palvelujen AHTI-sovellusta, joka kerää yhteen kaupunkilaisia, veneilijöitä, turisteja, yrittäjiä, yhteisöjä ja merellisten kohteiden ylläpitäjiä. Sovellus luo kanavan palveluiden välittämiselle ja tarjoaa järjestelmän kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. Se on melontaseuroille ja -yrityksille oiva kanava tiedottaa melontakohteista ja reiteistä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 709

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mai Kivelän ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 154

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaupungin tulisi edistää melonnan harrastamista Helsingin vesialueilla.

Liikuntapalvelut on kahtena viime kesänä lisännyt 12 uimarannan (Aurinkolahti, Kallahti, Iso Kallahti, Rastila, Marjaniemi, Tuorinniemi, Laajasalo, Mustikkamaa, Hietaranta, Lauttasaari, Munkkiniemi, Pikkukoski) yhteyteen rantautumispaikkoja kanooteille ja sup-laudoille. Rantautumispaikat ovat uimarantojen viereen erillisillä poijuilla merkittyjä rantautumiskaistaleita. Rantautumispaikat on lueteltu kaupungin nettisivuilla.

On kuitenkin huomioitava, että suurimmasta osasta kaupungin vesirajasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelut on vuokrannut tiloja kanoottiseuroille kanoottitoimintaa ja kanoottien varastoimista varten. Liikuntapalveluiden tiedon mukaan seurojen varastointitilat ovat täynnä, eivätkä pysty ottamaan uusia jäseniä tilan puutteen vuoksi.

Luonteva paikka kanoottien varastoinnille olisi pienvenesatama, joita Helsingissä on yhteensä 77 kpl. Kanoottien varastointitilan vuokraamisesta voitaisiin huolehtia venepaikkavarausjärjestelmän kautta. Kanooteille tulee hankkia varastointitila sekä kanoottitoiminnalle soveltuvia laitureita. Pienvenesatamissa sijaitsevat laiturit ovat tarkoitettu veneille ja ovat näin olleen liian korkeita, ja tästä johtuen ne eivät sovellu kanoottien lähtölaitureiksi. Hankinnat eivät ole mahdollisia ilman lisämäärärahoitusta. Liikuntapalveluiden talousarvioissa ei ole varattu erillismäärärahaa varastotilojen ja laitureiden hankintaan.

Melontareittien tiedottamista vastaa Suomessa suurilta osin erilaiset yritykset ja yhdistykset. Helsinki on kehittämässä merellisiä palveluita tarjoavaa AHTI-sovellusta. Sovelluksen tehtävä on kerätä yhteen merellisiä toimijoita, kaupunkilaisia, veneilijöitä, turisteja, yrittäjiä, yhteisöjä ja kohteiden ylläpitäjiä. Sovellus luo kanavan tiedon ja palveluiden välittämiselle sekä tarjoaa järjestelmän kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle.

Sovellus on liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan oiva kanava melonnasta vastaaville tahoille tuoda esiin palveluitaan ja melontareittejä, joista he jo nytkin ilmoittavat omilla nettisivuillaan. Kaupungin ei tulisi lähteä erikseen luomaan omaa melontareittikanavaa ja -karttaa, vaan tukeuduttaisiin nykyisten yritysten ja yhteisöjen ilmoittamiin reitteihin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi