Hankerahoitus, Opetushallitus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa InnoLab, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-008073
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 149

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa: Innolab

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa 393 000 euroa ajalle 1.10.2020 - 31.7.2020. Omarahoitusosuus on 10% eli 39300 euroa.

Lisäksi perusopetusjohtaja valtuutti ********** toimimaan valmistelijana avustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi (diaarinumero 7/404/2020) noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda Helsinkiin uudenlainen InnoLab-palvelu, joka kannustaa, osallistaa ja konkreettisesti tukee esi- ja perusopetuksen opettajia pedagogiikkansa yhteiskehittämiseen erilaisia moderneja digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Tavoitteena on lisäksi innostaa niitä esi- ja perusopetuksen toimintayksiköitä, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa, toimintakulttuurinsa ja pedagogiikkansa tavoitteelliseen kehittämiseen. Oppijoille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet päästä kokeilemaan erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja palveluita oman oppimisensa tukena. Hankkeessa kehitettävä palvelu tulee sisältämään pysyvän tai liikkuvan tilan, laitteet, sovellukset ja palvelut sekä pedagogisen tuen ja ohjauksen. Opettaja voi oppijoidensa kanssa tutustua ohjatusti erilaisiin teknologioiden sekä saada teknologiasetin mukaan yksikköönsä ja jatkaa sen käyttöä.

Päätös tullut nähtäväksi 05.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Liitteet (pdf)

2. OPH_innovatiivisten_oppimisympäristöjen_edistäminen_HAKEMUS

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.