Yhteistyösopimus, Flow Festival -tapahtuma, Flow Festival Oy, kaupunginkanslia

HEL 2020-008088
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Flow Festival Oy tapahtumayhteistyön kustannukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja Flow Festival Oy väliseen tapahtumayhteistyösopimukseen liittyvän vuoden 2020 toimintasuunnitelman, jossa on määritelty kaupunkitasoisen yhteistyön vastikkeet ja yhteistyön kustannukset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteuttaman vuoden 2020 yhteistyön arvonlisäveroton arvo on 30 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014).

Edelleen toimialajohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Flow Festival Oy omistaa Helsingissä järjestettävän Flow Festival Oy -tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Lisäksi Helsingin kaupunki on todennut, että Covid 19 –viruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa tapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kaikin tavoin toimimaan yritysmyönteisesti. Peruuntuneen Flow-yhteistyötapahtuman osalta, edellä mainituista syistä johtuen, kaupunki ja Flow toteuttavat yhdessä korvaavia toimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Syksyn 2020 aikana järjestetään helsinkiläisille nuorille työpajoja, jotka esittelevät laaja-alaisesti tapahtuma- ja festivaalijärjestämiseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi nuoria mentoroidaan suunnittelemaan oma festivaali. Toimenpiteet hyödyntävät yhdessä asetettuja tavoitteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 17.12.2019, § 202 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja