Hankinta, puitejärjestely, paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut 2020-2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-008105
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 656 §

Hankintaoikaisuvaatimus rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 1.10.2020 § 112 tekemästä paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä sopimuskaudelle 2020-2022 koskevasta päätöksestä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 1.10.2020 § 112 paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä koskevasta päätöksestä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden vuoksi rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä.

Jaoston tekemä hankintapäätös 1.10.2020 § 112 annettiin muutoksenhakuohjeineen tiedoksi tarjoajille sähköpostitse 6.10.2020.

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy on tehnyt päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen, joka on saapunut 8.10.2020, joten se on saapunut määräajassa. Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 30.6.2020.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan 4 - 6 sopimustoimittajaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 1.10.2020 § 112, oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä koskevat puitesopimukset 31.10.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

1. Paloässät Oy
2. Paloff Insinööritoimisto Oy
3. Sweco Talotekniikka Oy
4. Ramboll Finland Oy
5. L2 Paloturvallisuus Oy
6. Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy

Määräaikaan, 31.8.2020 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti seitsemän (7) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että mukaan valitaan enintään kuusi tarjoajaa sopimuskumppaniksi. Näin ollen valittajan tarjouksen sijoittuessa tarjousvertailussa sijalle 7, sitä ei valittu puitesopimuskumppaniksi.

Hankintaoikaisuvaatimus

Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy (jäljempänä valittaja) pyytää oikaisua päätökseen. Valittaja toteaa, että tarjoaja on antanut tuntihinnat vahingossa kahdelle tunnille, ei yhdelle tunnille, koska tarjoaja on ymmärtänyt tarjouskyselyn väärin johtuen tarjousaineistossa olleesta maininnasta, että hankittava määrä on aina kahdelle tunnille. Valittaja katsoo, että tarjouksen jättöohjelma ei tuntihinnoitteluvaiheessa ohjannut riittävästi eikä valittaja huomannut virhettä.

Valittaja toteaa lisäksi, että olisi jatkanut nykyisen puitesopimuksen mukaisia tuntiveloitushintoja ja esittää, että oikaisuvaatimus otetaan huomioon ja valittaja voi jatkaa Helsingin kaupungin puitesopimustoimittajana.

Asianosaisten kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kuulemispyyntö on lähetetty 12.10.2020 asianosaisille eli hankintapäätöksessä puitejärjestelyyn valituille puitesopimustoimittajille: Paloässät Oy, Paloff Insinööritoimisto Oy, Sweco Talotekniikka Oy Ramboll Finland Oy, L2 Paloturvallisuus Oy ja Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy

Valituista puitesopimustoimittajista Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy, Paloässät Oy sekä L2 Paloturvallisuus Oy ovat antaneet lausunnon kuulemispyynnön johdosta.

Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy on antanut lausunnon 12.10.2020. Lausunnossa todettu muun muassa, että esitettyä hankintaoikaisuvaatimusta ei tule hyväksyä, koska tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti esitetty useammassa kohtaan tuntiveloitushintojen vertailuhintojen laskentatapa. Lisäksi lausunnossa todetaan, että kaikki muut tarjoajat ovat vertailuhinnan ymmärtäneet oikein eikä mahdollista tarjoajan tekemää virhettä voi katsoa sellaiseksi virheeksi, jota hankintayksikön tulee korjata. Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyä viittausta aikaisempaan puitesopimukseen ei voida myöskään katsoa oikaisuvaatimuksen hyväksymisen perusteluksi, koska tarjouspyynnössä oli erikseen mainittu tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja tarjousvertailuperusteet eikä täten julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaan hyväksyminen ei ole perustelua.

Paloässät Oy on antanut lausunnon 14.10.2020. Lausunnossa on todettu muun muassa, että hankintaoikaisuvaatimus tulisi hylätä, koska vaatimuksen tekijä on ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä saanut päätökseen liittyvät hintatiedot. Jälkikäteen tehtävä uudelleen hinnoittelu olisi kohtuutonta muita hintakilpailuun osallistuneita kohtaan. Lisäksi lausunnossa todetaan, että tarjouksen tekijöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja että muilla tarjoajilla ei ole ollut vastaavia virheitä.

L2 Paloturvallisuus Oy on antanut lausunnon 15.10.2020. Lausunnossa on todettu muun muassa, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet yksiselitteiset hankinnan kohteen, tarjoushinnan ilmoittamisen ja hintavertailun suorittamisen osalta. Lisäksi lausumassa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä on pystynyt päättelemään hankintapäätöksen vertailutaulukon perusteella muiden tarjoajien tuntiveloitushinnat ja täten oikaisuvaatimuksen tekijä saa tästä selvää kilpailuetua muihin tarjoajiin nähden. Edelleen L2 Paloturvallisuus Oy toteaa, että tarjoaja ei saa muuttaa tarjoustaan sen avaamisen jälkeen, etenkään sellaisten olennaisten seikkojen kuten tarjousvertailuun vaikuttavan hinnan osalta, koska muuten tarjoajat joutuisivat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Lisäksi lausunnossa todetaan, että tällainen menettely johtaisi niin kutsuttuun jälkitinkimiseen, joka on hankintasäännösten perusteella ehdottomasti kiellettyä. L2 Paloturvallisuus Oy vaatii edellä esitetyillä perusteilla, että oikaisuvaatimus hylätään ja että hankintapäätöstä ei muuteta miltään osin.

Sovellettavat säännökset

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö ja sen liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen väitetty epäselvyys

Valittaja toteaa ymmärtäneensä tarjouskyselyn väärin, koska tarjousaineistossa oli maininta, että hankittava määrä on aina kahdelle tunnille. Valittaja katsoo, että tarjouksen jättöohjelma ei tuntihinnoitteluvaiheessa ohjannut riittävästi eikä valittaja huomannut virhettä.

Mikäli hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö olisi jo itsessään ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voitaisiin korjata vain siten, että hankintamenettely keskeytetään päätöksen poistamisen yhteydessä ja hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Näin ollen asiassa on ensimmäisenä arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut väitetyn epäselvyyden ja harhaanjohtavuuden johdosta hankintalain 67 §:n 1 momentin tai muiden hankintasäännösten vastainen.

Tarjouspyynnössä sekä hintailmoitusnäkymässä on ilmoitettu, että tuntiveloitushinnat (€) lasketaan seuraavasti: Tarjottu tuntiveloitushinta * sille määritelty hankittava määrä (h). Tarjouksen vertailuhinta muodostuu SKOL-luokkien 01, 02 ja 03 tuntiveloitushintojen vertailuhintojen summasta.
Tarjoajan hintailmoitusnäkymässä on ilmoitettu, että
SKOL 01 Hankittava määrä on 2 h ja hinnan ilmoittamiselle varatun kentän kohdalla on ilmoitettu EUR/ h
SKOL 02 Hankittava määrä on 2 h ja hinnan ilmoittamiselle varatun kentän kohdalla on ilmoitettu EUR/ h
SKOL 03 Hankittava määrä on 1 h ja hinnan ilmoittamiselle varatun kentän kohdalla on ilmoitettu EUR/ h.

Mitä tulee valittajan väitteeseen, että tarjousaineistossa on ollut maininta, että hankittava määrä on aina kahdelle tunnille hankintayksikkö toteaa, että tällaista mainintaa ei tarjouspyynnössä eikä sen liitteissä ole ollut.

Kukaan tarjoajista ei ole myöskään tarjousten laatimisvaiheessa ilmaissut, että tarjouksen jättölomake olisi ollut epäselvä, tai kysynyt hankintayksiköltä tarkennusta miten hinta pitää ilmoittaa. Toisaalta kaikki puitesopimustoimittajaksi valitut tarjoajat ovat laatineet tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesti. Siten tarjoajien tosiasiallinen toiminta tarjousten laatimisvaiheessa viittaa siihen, että ainakin suurin osa tarjoajista on käsittänyt, että hintalomakkeella tulee ilmoittaa tuntihinta (€/h) eikä lomakkeella ilmoitettavan hankittavan tuntimäärän ( joko 1 tunti tai 2 tuntia SKOL luokittain) kokonaishintaa ( esim. 2 x €/h). Tältä osin on todettava, että tarjouspyyntöä ei ole sen sanamuodon perusteella voinut perustellusti tulkita valittajan esittämällä tavalla.

Lisäksi kuusi tarjoajaa seitsemästä on myös ilmoittanut tuntihinnan (€/h) eikä hankittavan määrän (1 h tai 2 h) yhteishintaa. Siten tarjoajien tosiasiallinen toiminta tarjousten laatimisvaiheessa osoittaa, että ainakin suurin osa tarjoajista on käsittänyt hintailmoituslomakkeen hankintayksikön tarkoittamalla tavalla. Kukaan tarjoajista ei ole myöskään tarjousten laatimisvaiheessa ilmaissut, että tarjouspyynnön hintailmoitusnäkymä olisi epäselvä tai olisi kysynyt hankintayksiköltä tarkennusta vaatimuksen tulkintaan.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta hankintayksikkö katsoo, että tarjouspyyntö ja sen hintailmoitusnäkymä eivät ole olleet epäselviä tai harhaanjohtavia. Näin ollen tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut hankintasäännösten vastainen.

Tarjouspyyntö, hintojen ilmoitusnäkymä tarjouspalvelussa ja ovat oheismateriaalina.

Puitesopimuksen jatkaminen vanhoilla hinnoilla

Valittaja on esittänyt, että se voisi jatkaa Helsingin kaupungin puitesopimustoimittajana nykyisen puitesopimuksen mukaisilla tuntiveloitushinnoilla.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa tarjoajalle oikeutta täsmentää tai täydentää tarjoustaan.

Tältäkään osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta hankintapäätöksen muuttamiseen.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä tai harhaanjohtava. Tarjoukset on käsitelty tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta noudattaen. Edellä esitetyillä perusteilla hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tekemää päätöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 01.10.2020 § 112

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä koskevat puitesopimukset 31.10.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

  1. Paloässät Oy
  2. Paloff Insinööritoimisto Oy
  3. Sweco Talotekniikka Oy
  4. Ramboll Finland Oy
  5. L2 Paloturvallisuus Oy
  6. Ryhmittymä Sampel Oy - Venttiseiska Oy

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.11.2020 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.10.2022. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdolliset kaksi (2) optiovuotta, yksi (1) vuosi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto on 2+1+1 vuotta.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta, 1+1. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiovuosia.

Tilaaja ei sitoudu tilaamaan puitesopimuksen sisältämiä palveluja.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen@hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 09 310 32240

paivi.pakarinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
2. Tarjouspyyntö
3. Tarjoajan näkymä
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
5. Vertailutaulukko
6. Lausunto Ryhmittymä Sampel ja Venttiseiska 12.10.2020
7. Lausunto Paloässät Oy 14.10.2020
8. Lausunto L2 Paloturvallisuus Oy 15.10.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.