Tupakointikielto, Aarteenetsijäntie 2, Helsingin kaupungin asunnot Oy,

HEL 2020-008454
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen vuokranmääritysyksikössä 2907 Aarteenetsijäntie 2

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 2907 Aarteenetsijäntie 2 kaikkien huoneistojen parvekkeille. Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Aarteenetsijäntie 2–4, 00970 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 1.7.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista vuokranmääritysyksikköön 2907 Aarteenetsijäntie 2 kuuluvien huoneistojen (A1–O156) sisätiloille ja huoneistoparvekkeille osoitteissa Aarteenetsijäntie 2–4, 00970 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajat perustelevat kantaansa muun muassa sillä, ettei tupakansavu häiritse heitä. Vastustajien mukaan vaatimalla tupakointikieltoa koko taloyhtiöön puututaan yksilön kotiin liittyviin oikeuksiin. Kuulemiseen ei kuitenkaan tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen. Vastineista ilmenee myös, että tupakansavu kulkeutuu huoneistoon, kun ulko-oven edessä poltetaan.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 11.1.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Tupakkalain 78 §:n mukaan asuntoyhteisö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n VMY 2907 Aarteenetsijäntie 2 sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa. Vuokranmääritysyksikköön kuuluu kolme kolmikerroksista luhtitaloa sekä yksi nelikerroksinen ja kolme viisikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1984. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Ikkunoissa on tiivistepoistoin tehdyt korvausilma-aukot. Parvekkeet ovat pilareilla kannatettuja erillisparvekkeita ja sijaitsevat parveketorneissa päällekkäin. Luhtitaloissa on lisäksi yksittäiset erilliset huoneistoparvekkeet, jotka sijaitsevat maantasossa. Parvekkeet ovat lasitettuja.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n VMY 2907 Aarteenetsijäntie 2:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille ja korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut ympäristöpalveluille Raksystems Oy:n 22.6.2020 päiväämän merkkiainetutkimusraportin. Tutkimuksessa selvitettiin kahden asunnon välisiä ilmayhteyksiä merkkiainetutkimuksen avulla sekä mitattiin paine-eroja ulkovaipan yli.

Tutkimuksen kohteena oli toisessa asuinkerroksessa sijaitseva huoneisto, jossa oli epäilty tupakanhajujen siirtyvän asuntoon rakenteiden kautta. Tutkittaessa asuntoa todettiin tupakanhajua erityisesti keittiössä, kun asunnon alipaineistus oli ollut päällä jonkin aikaa.

Tutkittujen asuntojen välillä tehtiin merkkiainekaasukoe rakenteiden epätiiveyskohtien ja rakenteiden läpi tapahtuvien ilmavirtausten olemassaolon selvittämiseksi. Asunnossa havaittiin selkeitä ilmavuotoja useissa eri rakenneliittymissä sekä läpivienneissä toisesta asunnosta. Raportissa todettiin, että ilmavuotojen mukana asuntojen välillä kulkeutuu muun muassa tupakansavua sekä muita ilman mukana liikkuvia epäpuhtauksia.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että asuntojen välillä voi olla vielä useita muita ilmavuotokohtia, jotka eivät tutkimuksessa tulleet ilmi ilmavuotojen kulkeutuessa todennäköisimpien vuotokohtien kautta. Raportissa suositeltiin merkkiainetutkimuksia selvittämään mahdollisia uusia ilmavuotoja, kun rakenteita/läpivientejä on saatu tiivistettyä. Ilmanvaihtoteknisesti todettiin olevan erittäin hankalaa estää tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihdon säätöjen avulla.

Raportissa todettiin, että todennäköisesti tiivistyskorjauksien toteuttaminen on erittäin hankalaa ja tämän perusteella yksinkertaisempi ratkaisu tupakanhajun kulkeutumisen estämiseksi olisi hakea taloyhtiön asuntoihin tupakointikielto.

Tupakkalakia valvova viranomainen hylkää tupakointikieltohakemuksen asuinhuoneistojen sisätilojen osalta, koska hakija ei ole esittänyt riittäviä rakenneteknisiä selvityksiä siitä, ettei kyseistä epäkohtaa voida korjata tai että rakenteiden korjaaminen on kohtuuttoman kallista.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asuntoyhteisön 17.6.2020 päätös, pöytäkirjanote 11.6.2019, ote kaupparekisteristä, asukasluettelo, pohjapiirustus, toimenpideraportit, merkkiainetutkimus –raportti, kuulemisen lopputulos, selvitys turvakielloista, saate tupakointikieltohakemukseen, ilmoituksia häiritsevästä tupakoinnista, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö