Lausuntopyyntö, säätiön sääntöjen muutosehdotus, Niemikotisäätiö sr

HEL 2020-008460
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 475 §

Lausunto Niemikotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Niemikotisäätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteen 3 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Niemikotisäätiö sr pyytää Helsingin kaupungin suostumusta säätiön sääntöjen muuttamiseen. Säätiön kirje ja hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjanote ovat liitteinä 1 ja 2.

Kaupunkikonserniin kuuluvan Niemikotisäätiön toiminnan tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille mielenterveysasiakkaille. Asumispalvelujen lisäksi säätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisessä valmennusyksikössä.

Säätiö on kaupunginkanslian oikeuspalvelujen johdolla valmistellut säätiön sääntöjen päivittämisen vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä (uudet säännöt liitteenä 3 ja voimassa olevat säännöt oheismateriaalina).

Sääntöihin on tehty useita teknisiä ja pykälien esitysjärjestykseen liittyviä muutoksia. Säätiön toimintamuotoihin on täsmennetty "kuntoutusyksiköiden ylläpitäminen psyykkisistä häiriöistä ja päihdeongelmista kärsiville henkilöille" ja lisätty kansainvälinen yhteistyö. Uutta ovat määräykset konserniohjauksesta ja tietojensaantioikeudesta. Myös säätiön sääntöjen muuttamista ja purkamista koskevat määräykset on päivitetty.

Kaupungin mallisääntöjä vastaava sääntömuutos on perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen sekä talous- ja suunnitteluosaston konserniohjauksen kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi