Maksuhyvitys, elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävä maksu, koronavirus-tilanne, BW-Restaurants Oy

HEL 2020-008524
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Maksuhyvitys, elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävä maksu, koronavirus-tilanne, BW-Restaurants Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että BW-Restaurants Oy ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 50 % ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesta maksusta. Perittävä maksu on tällöin 80 euroa.

Toimija

BW-Restaurants, Bulevardi 2-4, 00120 Helsinki
y-tunnus: 2228941-5

Elintarvikehuoneisto

Eatery-Bakery Levain, liikkuva elintarvikehuoneisto

Asian tausta

Tartuntatautilain (1227/2016 muut. 400/2020) 58 a §:ssä on säädetty ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista vaarallisen tartuntataudinaikana. Säännös mahdollistaa mm. asiakaspaikkamäärien ja aukiolon rajoittamisen. Lisäksi ravitsemisliikkeen on huolehdittava tilojen hygieniaa koskevista lisävaatimuksista ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Valtioneuvoston asetuksella ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (477/2020) on säädetty tarkemmin ravitsemisliikkeitä koskevista velvollisuuksista ja aukioloaikojen sekä asiakaspaikkamäärienrajoituksista. Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa (477/2020) säädetyt rajoitukset ovat voimassa koko Suomessa. Säännöksillä pyritään estämään COVID-19 –viruksen (koronavirus) leviämistä.

Valtioneuvoston asetuksella on lievennetty ravitsemisliiketoimintaan kohdistuvia rajoituksia, mutta asetuksella rajoitetaan edelleen ravitsemisliikkeidenaukipitämistä ja asiakaspaikkojen määrää. Rajoitustenosittaisesta purkamisesta huolimatta koronaviruksen vuoksi säädetyillä rajoituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin, minkä johdosta osa elintarvikealan toimijoista on muuttanut toimintamalliaan. Elintarvikehuoneistosta ja sen olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

BW-Restaurants Oy on tehnyt 22.6.2020 ilmoituksen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksen mukaan yritys aloittaa toiminnan Senaatintorin terassialueella. Senaatintorin terassilla Helsingin kaupunki pyrkii helpottamaan ravintolatoimijoille koronaviruksen aiheuttamasta poikkeuksellista tilanteesta aiheutumaa taloudellista ahdinkoa.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat
vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa kuitenkin ratkaista asianosaista
kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Toimijaa ei
ole kuultu ennen päätöksen antamista, koska päätöksen ei katsota vaikuttavan
asianosaisten oikeusturvaan eikä tuovan lisäselvitystä asiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päättänyt 24.11.2017 (§ 85) ympäristöterveydenhuollon taksasta. Ympäristöterveydenhuollon taksaa sovelletaan elintarvikelaissa (23/2006)säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat laitosten hyväksymistä ja muiden kuin elintarvikelain 13.3 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyä. Taksan 3.1 kohdan mukaan elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Taksan 3.3. kohdan mukaan hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.

Taksan 8.2 kohdan mukaan taksan mukainen maksu voidaan jättää poikkeuksellisen erityisistä syistä perimättä tai se voidaan periä alennettuna, silloin kun taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin. Poikkeustapauksesta tehtävästä valvontamaksun muutoksesta tai maksun perimättä jättämisestä päättää taksan 8.3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättämiensä asioiden osalta ja ympäristöpalveluiden viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelymaksun alentamisesta päättää ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö.

Elintarvikelain 13 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. BW-Restaurants Oy on tehnyt Helsingin kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteenvuoksi elintarvikelain 13 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnan liikkuvan elintarvikehuoneistotoiminnan aloittamisesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään normaalisti 160 euron suuruinen maksu. Elintarviketurvallisuusyksikönpäällikkö kuitenkin katsoo, että maksun periminen kokonaisuudessaan johtaisi taksan 8.2 kohdan mukaisesti poikkeuksellisen erityisistä syistä ilmeiseen kohtuuttomuuteen, kun ottaa huomioon sen, että elinkeinonharjoittamista on Suomessa rajoitettu koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisella tavalla jo usean kuukaudenajan, millä on ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elintarvikealan toimijoihin.

Laskun toimittaminen

Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin Taloushallintopalveluista
(Talpa).

Päätös tullut nähtäväksi 09.07.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta perustevalituksella.

Perustevalitusoikeus

Se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Perustevalitusaika

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Perustevalitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Perustevalituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut;
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Paula Saarijärvi, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 34473

paula.saarijarvi@hel.fi

Päättäjä

Anne Kärnä
vs. yksikön päällikkö