Lainan myöntäminen, Setlementtiasunnot Oy

HEL 2020-008564
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 763 §

Lainan myöntäminen Setlementtiasunnot Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Setlementtiasunnot Oy:lle 690 000 euron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04, sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, Postipuistoon rakennettavan vuokratalon liiketilan rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on 1,94 %.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Setlementtiasunnot Oy rakennuttaa Postipuistoon valtion korkotukilainalla sosiaalisia asuntoja mm. iäkkäiden henkilöiden tarpeisiin. Asuntojen yhteyteen on rakennettava kaavan edellyttämät, esim. vanhusten tai lasten päivätoimintaan soveltuvat 160 m2 liiketilat, joihin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ei myönnä valtion korkotukilainaa.

Setlementtiasunnot Oy hakee kaupungin lainaa Postipuistoon rakennettavan vuokratalon yhteistilojen rahoittamiseen 690 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan puoltanut haetun rahoituksen myöntämistä.

Ao. liiketilan rakentamisen rahoittamiseen myönnettävän lainan koron tulee olla markkinaehtoinen. Lainan korko, 1,94 % pa., perustuu Euroopan komission tiedonannon mukaiseen lainansaajakohtaiseen riskilisään (2,2 %), sekä siihen lisättyyn Suomen referenssikorkoon (1.10.2020 alkaen: -0,26 %). Lainan edellyttämät antolainamäärärahat on varattu talousarvion kohdalle 9 01 02 04, sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 690 000 euron lainan perusteella.

Lainaehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun lainalta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C14/02) on määritelty. Lainalta perittävän korkotason ollessa tiedonannossa määritelty tuen määrän korkotaso tai korkeampi voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 137

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Postipuiston kohteeseen:

"Setlementtiasunnot Oy hakee Helsingin kaupungilta lainaa Postipuiston Setlementtiasuntojen valtion korkotukilainalla rahoitettavassa kerrostalossa olevaan monikäyttötilaan (160 m²), joka valmistuu arviolta heinäkuussa vuonna 2022. Taloon tulee ikääntyneille 17 erityisasuntoa, jotka sijoittuvat talon eri puolille. Talon kaikki yhteistilat ovat myös heidän käytössään. Monikäyttötilaan tulee ensisijaisesti pyrkiä saamaan alueen asukkaita ja erityisesti ikääntyneitä palveleva toimija, esimerkiksi ikääntyneiden päivätoimintaa tarjoava yritys. Monikäyttötilassa on valmius muuttaa tila ravintolaksi, jolloin ravintola voi tehdä ruuan kotiin toimituspalvelua erityisesti alueen ikääntyneille asukkaille.

Rakentaminen alkaa vuoden 2020 lopussa. Lainaa haetaan kattamaan monikäyttötilan rakennuskustannukset 690 000 euroa. Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja. Lainasta perittävä korko on 1,89 %. Laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kaksi tai vähintään yksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe estettä lainan myöntämiselle."

18.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi