Katusuunnitelma, Vallila, Sammatintie välillä Karstulantie - tontti 553/1

HEL 2020-008736
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 606 §

Vallilassa olevan Sammatintien välillä Karstulantie–tontti 553/1 katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sammatintie välillä Karstulantie – tontti 553/1 31360/1 katusuunnitelman.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Sammatintie on nykyinen tonttikatu, jonka linjausta siirretään Karstulantien ja tontin 553/1 välisellä osuudella asemakaavan mukaiseksi. Kadun rakentamisen tavoitteena on uusien asuinrakennusten korttelialueen toteuttaminen Sammatintien pohjoispuolelle. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12508 (tullut voimaan 14.8.2019). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaavan nro 12508 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelma nro 6805, päivätty 22.1.2019.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan Vallilan pohjoisosan täydennysrakentaminen rakentamalla asemakaavan nro 12508 mukainen asuinkortteli Sammatintien ja Vallilanlaakson väliselle alueelle.

Suunnitelma

Sammatintie välillä Karstulantie – tontti 553/1, suunnitelmapiirustus nro 31360/1 (liite 2)

Sammatintie on nykyinen asuinalueen tonttikatu. Katua siirretään välillä Karstulantie−tontti 553/1 nykyisen Hekan tontin AK 22556 pysäköintialueen kohdalle. Tontin omistaa Helsingin kaupunki. Nykyisen Sammatintien linjauksen kohdalle kadun pohjoispuolelle rakennetaan kolme kerrostaloa.

Kadun järjestelyt eivät muutu nykyisestä. Jalkakäytävät rakennetaan molemmin puolin katua.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31360/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helen Sähköverkko Oy:n, Helen kaukolämmön, Elisa Oyj:n, Telia Finland Oyj:n, DNA Oy:n ja asemakaava-alueelle asuinkortteleita suunnittelevan Pohjola Rakennus Oy:n kanssa.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 1.−14.6.2020 välisen ajan.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 19.8.–1.9.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta on tehty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistutuksessa esitetään, että Sammatintielle Karstulantien alkamiskohtaan rakennetaan korotettu suojatie Vallilanlaakson suunnasta tulevan porrasyhteyden jatkeeksi. Jalankulkuyhteys Karstulantien pohjoispäästä Vallilanlaaksoon on paljon käytetty. Lisäksi kulkureitin rinnemuodosta johtuen, reitin yläosa (Karstulantiellä) on tyypillisesti muuta reitin osaa ruuhkaisempi. Toisaalta Sammatintietä ja Karstulantietä käyttää suurehko määrä ajoneuvoja. Toisinaan asukkaat ovat huomanneet kevyeen liikenteeseen varomattomasti suhtautuvaa autolla ajoa (mm. suuria ajonopeuksia). Kevyen liikkumisen parantamiseksi, jalankulkijoiden suojelemiseksi ja ajoneuvojen nopeuden rajoittamiseksi muistutuksessa ehdotetaan, että Karstulantien pohjoispäähän Vallilanlaaksoon vievän porrasyhteyden jatkeeksi sijoitetaan korotettu suojatie.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Sammatintien ja Karstulantien liikennemäärät ovat vähäiset, alle 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus kadulla on 30 km/h. Kadulla on kadunvarsipysäköintiä ja kadun geometria ei houkuttele kyseisellä paikalla koviin nopeuksiin. Katusuunnitelmassa esitetyllä osuudella johon portaista tuleva yhteys liittyy, on lyhyt suora ja kaksi n. 45 asteen mutkaa.

Vallilanlaaksoon johtava porrasyhteys ei ole esteetön, mikä kaventaa myös kyseisen reitin käyttäjäkuntaa, eikä kyseessä ole pääreitti.

Helsingissä noudatetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan v. 2009 hyväksymiä hidasteiden käyttöperiaatteita, joiden mukaan hidasteita rakennetaan ensisijaisesti koululaisten reiteille, päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen yhteyteen sekä keskeisten kävely- ja pyöräilyreittien kadunylityskohtiin. Korotetun suojatien rakentaminen ei ole perusteltua Sammatintielle.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 344 000 euroa (alv. 0 %). Sammatintien siirron rakentamiskustannuksista ja niihin liittyvistä johtosiirroista vastaa täysimääräisesti Pohjola Rakennus Oy.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 6 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Silja Hurskainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi