Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti, Alepa Malmin Nova, Malminkaari 13-19, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

HEL 2020-009285
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Alepa Malmin Nova, Malminkaari 13-19, 00700 Helsinki

Terveysinsinööri 1

Päätös

Terveysinsinööri myöntää HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle (y-tunnus: 1837957-3) luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin kohteessa Alepa Malmin Nova, Malminkaari 13-19, 00700 Helsinki.

Toiminta on järjestetty siten, ettei erillisiä ehtoja ole tarpeen asettaa.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hakemusta koskeva maksu

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella terveysinsinööri päätti määrätä hakemuksen käsittelystä 195 euron maksun.

Vuosittainen valvontamaksu

125 euroa. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun määräytymispäivänä voimassa olevan taksan perusteella. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan vasta, kun luvanhaltija on ilmoittanut luvan myöntäjälle nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin lopettamisesta. Maksuja ei palauteta.

Päätöksen perustelut

Kassahenkilöllä/kassahenkilöillä on mahdollisuus valvoa ostotapahtumaa. Hakija on tehnyt kirjallisen selvityksen nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä. Myyntipaikan vastuuhenkilö on nimetty hakemuksessa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Lääkelain 54 a §:n mukainen hakemus liitteineen.

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki 54 §.
Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §).

Tiedoksi toimijalle

Myynnin olennaisesta muutoksesta, myynnin lopettamisesta tai vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava luvan myöntäjälle.

Päätös tullut nähtäväksi 31.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pia Malm, terveysinsinööri, puhelin: 09 310 32034

pia.malm@hel.fi

Päättäjä

Pia Malm
terveysinsinööri 1

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 31.7.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.