Tupakointikielto, Agricolankatu 4, Porthaninkatu 17, Asunto Oy Agricolankulma

HEL 2020-009317
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 48

Päätös Asunto Oy Agricolankulman tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen Asunto Oy Agricolankulman tupakointikieltohakemuksen, joka koskee asuinhuoneistojen sisätiloja.

Asianosaiset

Asunto Oy Agricolankulma ja
huoneistojen haltijat osoitteissa Agricolankatu 4 ja Porthaninkatu 17, 00530 Helsinki

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 12.8.2020. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 11.11.2020 ja 24.9.2021.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Agricolankulma

Y-tunnus: 0117203-1

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Agricolankulman tupakointikiellon hakemista kaikkien asuinhuoneistojen sisätiloille osoitteissa Agricolankatu 4 ja Porthaninkatu 17, 00530 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Agricolankulma on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiön kuulemiseen vastauksia tuli 45, joista 41 puolsi tupakointikiellon hakemista, kolme vastusti ja yhdelle oli samantekevää. Vastustaneet perustelivat kantaansa mm. sillä, että kiellosta tulee turhaa byrokratiaa ja että tupakointimahdollisuus on järjestettävä. Lisäksi todetaan, että kiellolla ei voi määrätä muiden elämää.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 8.10.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli 7 vastinetta, joissa neljässä puollettiin tupakointikiellon hakemista sisätiloille, yhdessä vastustettiin ja kahdessa vastineessa kanta ei ollut täysin selvä.

Puoltaneet totesivat vastineissaan mm., että märkätilaremonttien valmistuttua tupakanhajuhaittoja on edelleen, sillä rakenteet vuotavat. Tupakansavun epäillään tulevan kylpyhuoneisiin mm. poistoilmaventtiilien kautta ja sieltä hajut siirtyvät eteiseen ja muihin tiloihin. Eräässä vastineessa todetaan, että asiaa on jo 10 vuoden ajan yritetty korjata taloyhtiön toimesta. Epäkohtia ei ole pystytty kuitenkaan poistamaan. Lisäksi vastineessa tiedustellaan, että mikä tekee uusissa taloyhtiöissä mahdolliseksi kieltää tupakointi koko talossa ja taloyhtiön piha-alueella, jos se ei onnistu vanhoissa taloyhtiöissä? Lisäksi eräässä vastineessa todetaan, että taloyhtiössä on jo kunnollinen tupakointipaikka, jota suurin osa käyttää.

Kieltoa vastustanut mainitsee vastineessaan, että taloyhtiössä on jo pitkään vallinnut tilanne, jossa mm. ruoan valmistuksesta aiheutuvaa käryä siirtyy asunnoista toiseen, eikä taloyhtiö ole ottanut asiaa hoidettavakseen. Tupakointikielto ei poistaisi perustavanlaatuista ongelmaa, joka häiritsee lukuisia talon asukkaita. Epäkohta on korjattavissa mm. rakenteita tiivistämällä. Lisäksi vastineessa ihmetellään, miksi varsin kohtuuhintaisia merkkiainetutkimuksia ei haluta tehdä.

Selvitykset

Taloyhtiölle on selvityspyynnöissä (sähköpostit 17.8.2020, 12.2.2021) ja käydyissä puhelinkeskusteluissa 13.1., 2.6. ja 24.9.2021 ohjeistettu, miltä osin hakemusta pitäisi täydentää, jotta tupakointikielto sisätiloihin voitaisiin haetun mukaisesti hyväksyä. Taloyhtiö on toimittanut lisäselvityksiä 11.11.2020 ja 24.9.2021. Lisäselvityksissä 11.11.2020 ja 24.9.2021 yhtiö on toimittanut uudestaan jo hakemuksen mukana annetun valvontamuistion (Eerika Consulting Oy). 11.11.2020 selvityksessään yhtiö toteaa, että kaikkien rakenteiden korjaaminen on kohtuuton, miljoonien kustannus ja tupakointikiellon asettaminen asuinhuoneistoihin on kohtuullisempi vaihtoehto. 24.9.2021 antamassaan selvityksessä yhtiö toteaa, että yhtiö ei aio teettää merkkiainekokeita niiden liian ison kustannuksen vuoksi. Yhtiö on 24.9.2021 antanut selvityksen, että tilojen haltijoille on annettu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään tupakkalain 79 §:n mukaisesti ja Eerika Consulting Oy on teettänyt tämän kyselyn.

Päätöksen perustelut

Lainsäädäntö ja ohjeet

Tupakkalain 549/2016 78 §:n mukaan asuntoyhtiö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen (601/2016, muutettu 1113/2016)) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Saman asetuksen 4 a §:n 2 momentin mukaan, jos hakemus koskee tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneiston asuintilaan, hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys siitä, että: 1) savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä; 2) asuintilan haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Nämä ovat tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan edellytyksenä sille, että kunta saa määrätä tupakointikiellon asuinhuoneiston asuintilaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeen 6/2017 (Dnro V/23020/2017, 31.5.2017) mukaan asuinhuoneiston asuintilaan tupakointikielto voidaan määrätä vain poikkeuksellisesti. Asuinhuoneistojen sisätiloja koskevassa kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä on oltava tiedot myös siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista. Käytännössä kohtuukustannuksin voidaan yleensä toteuttaa ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä yksinkertaisia toimenpiteitä. Myös asuinhuoneiston rakenneliitosten tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet voivat Valviran näkemyksen mukaan olla mahdollisia. Kohtuukustannukset on käytännössä harkittava aina tapauskohtaisesti. Kiellon määrääminen edellyttää selvityksiä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Valviran ohje ei ole oikeudellisesti sitova.

Asian arviointi

Tilojen haltijoille on annettu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön antaman tiedon mukaan Eerika Consulting Oy on teettänyt tämän kyselyn.

Asunto Oy Agricolankulma on betonirakenteinen, vuonna 1936 käyttöönotettu asuinkerrostalo. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poisto ja korvausilmaventtiilit. Hakijan ilmoituksen mukaan tupakointikieltohakemusta jätettäessä viranomaiselle 08/2020 yhtiössä meneillään oleva märkätilahanke oli puolen välin paikkeilla: A ja B-rappu kokonaan valmista ja C-rappu valmista C 90 huoneistoon asti.

Hakija vetoaa RAK – valvontamuistio, märkätilojen rakenteet lausuntoon (Eerika Consulting Oy), jossa todetaan märkätilasaneerauksen yhteydessä todettuihin seinärakenteiden heikkoon laatuun, reikiin ja ilmavuotoihin. Raportin mukaan seinärakenteet ovat vastaavaa laatua kauttaaltaan koko taloyhtiössä. Eerika Consultingin antamassa selvityksessä todetaan, että märkätilarakenteet on muurattu tiilestä, siporex-tyyppisestä harkosta, osa on valettu betonista ja osa on valettu ns. koksikuonabetonista (säästöbetoni).

Hakija toteaa, että kaikkien seinien korjaaminen on taloyhtiölle ja/tai osakkaille kohtuuton kustannus. Rakenteissa on suoraan koloja esim. naapurihuoneistoon tai tekniikkahormiin. Koska taloyhtiön rakenteissa on kauttaaltaan reikiä ja koloja, niin rakenteiden korjaaminen kokonaisuudessaan on kohtuuton, miljoonien kustannus. Remontista aiheutuisi myös todella suuri asumishaitta. Lisäksi hakija toteaa, että tupakointikiellon asettaminen asuinhuoneistoihin on näiden rakenneongelmien ja niistä johtuvan haittojen leviämisen edessä kohtuullisempi ja mahdollinen vaihtoehto, jota kannatti yli 90 % yhtiökokouksesta.

Hakija oli pyytänyt tarjouksia myös merkkiainekokeista sisäilmatutkijalta. Sisäilmatutkijalta saadun tiedon mukaan merkkiainekokeita tulisi tehdä 30 %:ssa huoneistoista. Näistä kustannus tulisi olemaan noin 10 000 €. Lisäksi hakija toteaa, että Agricolankulman seinien tilannetta on heikentänyt Helsingin kaupungin Kallion lukion perusparannus, jonka aikana tehtyjen räjäytys- ja louhintatöiden aikana Agricolankulman seinärakenteisiin ilmeni kymmeniä halkeamia, joiden korjauskustannukseksi on arvioitu yli 30 000 €.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö ei pidä yhtiön antamaa rakenteellista selvitystä riittävänä. Annettu selvitys RAK – valvontamuistio, märkätilojen rakeet ei ole riittävä kuvaamaan sitä, etteikö rakenteita olisi muilta osin mahdollista korjata niin, ettei tupakansavu siirry huoneistoista toiseen. Selvitykseksi ei riitä pelkästään se, että myös muiden rakenteiden arvellaan olevan sellaiset, ettei niitä ole mahdollista kohtuudella korjata. Yhtiö ei ole yrittänyt selvittää ja osoittaa sitä, ettei savun kulkeutumista olisi mahdollista ehkäistä rakenteiden tiivistämiseen liittyvillä kohtuullisilla toimenpiteillä. Hakija on ilmoittanut (puhelinkeskustelu 24.9.2021) ympäristöpalveluille, että märkätilojen remontti on valmistunut. Näin ollen märkätilasaneerauksen yhteydessä todetut ja raportissa kuvatut seinärakenteet eivät vastaa enää kylpyhuoneiden osalta yhtiön päätöksenteon aikaista tilannetta, ja muiden seinärakenteiden osalta mitään konkreettista selvitystä ei ole esitetty.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö toteaa, että sisätilakieltoa hakiessa on selvitykseksi edellytetty esimerkiksi merkkiainekokeilla todetut ilmavuodot tai muu rakenteellinen selvitys yhden huoneiston osalta, mikäli rakenteet ovat muilta osin samanlaiset muiden huoneistojen osalta. Lisäksi tulee olla selvitys tehdyistä korjaustoimenpiteistä haitan estämiseksi, kuten tiivistämistöistä sekä riittävä näyttö siitä, että tehdyt korjaustoimenpiteet eivät olleet riittäviä.

Asunto-osakeyhtiön puutteellisen ilmanvaihdon kuntoon saattaminen kuuluu yhtiön normaalin kunnossapidon velvoitteisiin. Puutteellista ja korjaamatonta ilmanvaihtoa ei voida pitää perusteena tupakointikiellon määräämiselle.

Tupakkalakia valvoja viranomainen hylkää tupakointikieltohakemuksen asuinhuoneistojen sisätilojen osalta, koska hakija ei ole esittänyt riittäviä rakenneteknisiä selvityksiä siitä, ettei kyseistä epäkohtaa voida korjata. Tämä päätös ei estä hakijaa hakemasta tupakointikieltoa myöhemmin uudelleen.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 62 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus liitteineen, hakemuksen täydennykset 11.11.2020 ja 24.9.2021, hakemuksien saatteet, yhtiökokouspöytäkirja, lainvoimaisuustodistus, osakeluettelo, valvontamuistio RAK (Eerika Consulting Oy), yhtiön kuulemiskirje ja vastineet kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, ilmoitus kuulemisesta verkkosivuilla, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, § 187) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32040

merja.lavonen@hel.fi

Päättäjä

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö